Navigácia

Financovanie športu v roku 2019

REGISTER POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2019
VYÚČTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV POSKYTNUTÝCH V ROKU 2019

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY V ROKU 2019:

Príspevok uznanému športu (§ 68 zákona č. 440/2015 Z. z.)
Metodický manuál
Formulár - žiadosť
Formulár - register
Výpočet podielu príspevkov uznaným športom na rok 2019
Vysvetlivky k postupu výpočtu podielu uznanému športu na rok 2019
Výpočet príspevkov uznaným športom na rok 2019 (schválený p. ministerkou dňa 21.06.2019)

Príspevok športovcom top tímu (§ 75 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z.)
Príspevky športovcom zaradených do zoznamu športovcov Top tímu
Kritéria pre poskytovanie príspevku športovcom zaradených do zoznamu športovcov Top tímu

Príspevok Slovenskému olympijskému a športovému výboru (§ 75 ods. 3 písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z.)
Príspevok pre Slovenský olympijský a športový výbor na rok 2019 je 1 413 778 eur (SCHVÁLENÝ p. ministerkou dňa 14.06.2019)

Príspevok  na šport zdravotne postihnutých (§ 75 ods. 3 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z.) Výzva na poskytnutie dotácie F-2019-DOT01 (§ 70 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z.)
Príspevok na šport zdravotne postihnutých na rok 2019 je 2 474 113 eur (SCHVÁLENÝ p. ministerkou dňa 14.06.2019) v zložení:
- činnosť Deaflympijského výboru Slovenska v sume 151 416 eur
- činnosť Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov v sume 49 482 eur
- činnosť Slovenského paralympijského výboru v sume 1 309 053 eur
- činnosť Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov v sume 590 076 eur
- činnosť Špeciálnych olympiád Slovensko v sume 374 086 eur

Výzva na poskytnutie dotácie F-2019-DOT01 (§ 70 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z.)
Text výzvy
Formulár žiadosti
Štatút komisie
Zloženie komisie na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu

Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o poskytnutí finančných prostriedkov v oblasti športu v roku 2019 podľa výzvy F-2019-DOT01 (organizácie sú zoradené podľa abecedy)
Účel 01 Rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa zákona č. 440/2015 Z. z.
Účel 02 Organizovanie významných a tradičných športových podujatí na území SR v roku 2019
Účel 03 Projekty školského športu, univerzitného športu a športu pre všetkých
Účel 04 Podpora a rozvoj turistických a cykloturistických trás
Účel 05 Finančné odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2018 a trénerom mládeže za dosiahnuté výsledky ich športovcov v roku 2018 a za celoživotnú prácu s mládežou
Účel 06 Projekty pre popularizáciu pohybových aktivít detí, mládeže a seniorov

Príspevok na národný športový projekt (§ 75 ods. 2 písm. c) - plnenie úloh verejného záujmu v športe národnými športovými organizáciami)
Príspevok na podporu zdravotne postihnutých športovcov- Deaflympijský výbor Slovenska a Slovenský paralympijský výbor (SCHVÁLENÝ p. ministerkou)
Príspevok na národný športový projekt - plnenie úloh verejného záujmu v športe národnými športovými organizáciami (SCHVÁLENÝ p. ministerkou)
Príspevok na národný športový projekt - plnenie úloh verejného záujmu v športe národnými športovými organizáciami (SCHVÁLENÝ p. ministekrou)

Príspevok na národný športový projekt (§ 75 ods. 2 písm. b) - účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) tretieho bodu vrátane prípravy na túto súťaž)
Príspevok na účasť na významnej súťaži - 115 000 eur (SCHVÁLENÝ p. ministerkou)
Príspevok na účasť na významnej súťaži - 40 000 eur (SCHVÁLENÝ p. ministerkou)
Príspevok na účasť na významnej súťaži - 45 000 eur (SCHVÁLENÝ p. ministerkou)
Príspevok na účasť na významnej súťaži - 45 000 eur (SCHVÁLENÝ p. ministerkou)

Skočiť na začiatok stránky