26.7.2019 Výzva "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – VÝZVA UZAVRETÁ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“.

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Oprávnenými právnymi formami žiadateľov v zmysle Schémy pomoci de minimis na podporu vzdelávania (v aktuálnom znení) sú:

 

 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (založená v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov), zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií

 • občianske združenie (založené v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov), zapísané v Registri mimovládnych neziskových organizácií

 • nadácia (založená v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov), zapísaná v Registri zapísaná mimovládnych neziskových organizácií

 • účelové zariadenia cirkvi podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, registrované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky


  Typ výzvy: Otvorená

  Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 15.10.2019
  Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 29.11.2019
  Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 3: 27.01.2020

  Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 4: 27.02.2020
  Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 5: 27.03.2020
  (termín je posunutý na 27.4.2020)

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pre prioritnú os 1 Vzdelávanie, si dovoľuje oznámiť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že nateraz neplánuje vyhlásiť ďalší termín uzávierky hodnotiaceho kola tejto výzvy. O prípadnom vyhlásení ďalšieho termínu uzávierky hodnotiaceho kola výzvy bude rezort školstva včas informovať na svojom webovom sídle.

   

   

  Informácie o výzve „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“ nájdete aj na stránke ITMS2014+ na tomto linku: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=28820388-1c52-42c3-905a-299eb752533d

  Postup ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez systém IMTS2014+ nájdete tu: https://www.itms2014.sk/ako-vypracovat-vyhlasenu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zorganizovalo k tejto výzve informačný seminár, ktorý sa konal dňa 6. augusta 2019 v Bratislave o 9:30 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava. Audiovizuálny záznam z informačného seminára si môžete vyžiadať prostredníctvom prihlasovacieho formulára TU!  Následne Vám bude zaslaný link s prístupom na sledovanie záznamu.

 
 • Oznam o uzavretí výzvy „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“ kód výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01
 • 11.09.2020 - USMERNENIE č. 3 k výzve „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“ OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01
 • 28.08.2020 - USMERNENIE č. 2 k výzve „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“ OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01
 • 26.08.2020 - INFORMÁCIA O PLÁNOVANOM UZAVRETÍ VÝZVY "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov"
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1, 2, 3, 4 a 5
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 5
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1, 2, 3 a 4
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 4
 • 2.4.2020 – Informácia pre žiadateľov k termínom uzávierky hodnotiacich kôl
 • 30.03.2020 – Usmernenie sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prijímateľov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a vyhlásením mimoriadnej situácie v SR
 • 26.03.2020 - Oznámenie o posunutí termínu uzávierky 5. kola zo dňa 27. marca 2020 na 27. apríla 2020
 • 16.03.2020 - Oznámenie – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR neumožňuje predkladanie Žiadostí o NFP v listinnej podobe osobne až do odvolania
 • 05.03.2020 - Oznámenie o vyhlásení 5. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 s názvom „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1, 2 a 3
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 3
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1 a 2
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1
 • 22.01. 2020 - USMERNENIE č. 1 k výzve „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“ OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01
 • 20.01.2020 - Oznámenie o vyhlásení 4. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 s názvom „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku