Navigácia

Výzva č. 2: Projektový manažment integrácie vysokých škôl

Dátum vyhlásenia: 27.10.2022
Dátum uzávierky: 27.1.2023
Komponent: 8 - Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl
Investícia: 1 – Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl 

Cieľom výzvy je podpora projektového manažmentu spájania vysokých škôl do jednej právnickej osoby. Ide o činnosti projektového tímu a iné aktivity súvisiace s realizovaním cestovnej mapy spájania (okrem infraštruktúrnych aktivít), ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie úspešného splynutia/zlúčenia zapojených vysokých škôl do jednej právnickej osoby.

Tieto ciele sú v súlade s hlavným cieľom Komponentu 8 Plánu obnovy a odolnosti: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl.

Oprávnenými žiadateľmi sú verejné vysoké školy a štátne vysoké školy.

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je záväzok minimálne dvoch alebo viacerých verejných a/alebo štátnych vysokých škôl k vzájomnému splynutiu alebo zlúčeniu

Na výzvu je alokovaná celková suma 12 111 052,00 EUR bez DPH, t.j. 14 533 262,40 EUR s DPH (DPH 2 422 210,40 EUR) 

Suma je indikatívna - môže byť podrobená korekciám vzhľadom na počet a kvalitu žiadostí, požadované sumy v podporených projektoch a požiadavky Európskej komisie.

Prílohy výzvy

Príloha č. 1 - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa a partnera
Príloha č. 2 - Metodika hodnotenia ŽoPPM
Príloha č. 3 - Cestovná mapa (vzor)
Príloha č. 4 - Personálna matica a vytypované pozície
Príloha č. 5 - Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (vzor)
Príloha č. 6 - Návrh zmluvy o PPM
Príloha č. 7 - Formulár ŽoPPM

Prílohy k zmluve o PPM

Príloha č. 6.1 – Zmluva o PPM - VZP
Príloha č. 6.2  - Zmluva o PPM - Opis projektu
Príloha č. 6.3  - Zmluva o PPM - Rozpočet projektu

Metodiky, predpisy, usmernenia

Vzhľadom k tomu, že výzva je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU
  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR
  • dizajn manuál

Svoje otázky môžete písať na: investiciavs@minedu.sk

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky