Vnútorné rezortné predpisy vydané v roku 2006

pdf  Metodické usmernenie č. 3/2006-R z 24. januára 2006 k realizácii školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných školách a v stredných školách - Zrušené s účinnosťou od 20. januára 2009 v zmysle smernice č. 2/2009-R o zrušení niektorých rezortných predpisov

Foot in mouth Metodické usmernenie č. 9/2006-R z 21. apríla 2006 k vyplňovaniu školských tlačív k maturitnej skúške a k záverečnej skúške - Zrušené s účinnosťou od 20. januára 2009 v zmysle smernice č. 2/2009-R o zrušení niektorých rezortných predpisov

Foot in mouth Smernica č. 11/2006-R z 25. mája 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 5. júla 1985 č. 7496/1985 - 20 o základnej škole v znení smernice Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky z 28. augusta 1989 č. 8119/1989 - 20 a smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 13. júla 2000 č. 1074/2000-41 - Zrušené s účinnosťou od 20. januára 2009 v zmysle smernice č. 2/2009-R o zrušení niektorých rezortných predpisov

Surprised Metodické usmernenie č. 14/2006-R zo 6. júna 2006, ktorým sa upravuje postup pri poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl - Zrušené s účinnosťou od 20. januára 2009 v zmysle smernice č. 2/2009-R o zrušení niektorých rezortných predpisov

Foot in mouth Metodické usmernenie č. 16/2006-R z 8. júna 2006 k zákonu č. 279/2003 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov - Zrušené s účinnosťou od 20. januára 2009 v zmysle smernice č. 2/2009-R o zrušení niektorých rezortných predpisov

Surprised Smernica č. 22/2006-R z 15. júna 2006, ktorou sa určuje postup pri poskytnutí finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl za mimoriadne výsledky žiakov v znení smernice č. 12/2007-R zo 17. augusta 2007 a smernice č. 8/2008 - R z 15. júla 2008 - Zrušené s účinnosťou od 20. januára 2009 v zmysle smernice č. 2/2009-R o zrušení niektorých rezortných predpisov

Surprised Metodické usmernenie č.24/2006-R z 28. novembra 2006 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí - Zrušené s účinnosťou od 20. januára 2009 v zmysle smernice č. 2/2009-R o zrušení niektorých rezortných predpisov

Surprised Smernica č. 19/2006-R z 15. júna 2006, ktorou sa určuje systém rozpisu finančných prostriedkov na mzdy a odvody do poistných fondov asistentov učiteľa na jednotlivé krajské školské úrady a postup ich poskytnutia zriaďovateľom základných škôl a špeciálnych základných škôl - zrušené s účinnosťou od 1. januára 2009 v zmysle smernice č. 16/2008-R, ktorou sa určuje postup poskytnutia finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na mzdy a odvody do poistných fondov asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov s nadaním

Metodické usmernenie č. 23/2006-R z 25. septembra 2006 k realizácii výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pe žiakov s povinnou školskou dochádzkou - Zrušené MU č. 16/2007-R s účinnosťou od 1. decembra 2007

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky