Navigácia

Havárie

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej len „ministerstvo“) môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu roka zriaďovateľovi verejnej školy, zriaďovateľovi štátnej materskej školy a zriaďovateľovi štátneho školského zariadenia účelovo finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií podľa § 4c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 47/2017, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií v znení neskorších vnútorných aktov riadenia.

Za havarijnú situáciu sa považuje udalosť, ktorou boli vážne ohrozené životy a zdravie osôb alebo udalosť, ktorou bola na majetku školy alebo majetku školského zariadenia spôsobená škoda ohrozujúca jej prevádzku.

Havarijnou situáciou nie je udalosť, ktorá vznikla porušením povinnosti zriaďovateľa verejnej školy, zriaďovateľa štátneho školského zariadenia, riaditeľa verejnej školy s právnou subjektivitou alebo riaditeľa štátneho školského zariadenia s právnou subjektivitou, ak majetok, na ktorom vznikla havarijná situácia, je vo vlastníctve tejto školy alebo školského zariadenia, postupovať v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti pri riadnom hospodárení s majetkom školy alebo majetkom školského zariadenia podľa osobitných predpisov.

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov predkladá zriaďovateľ príslušnému regionálnemu úradu školskej správy, ktorý preverí požiadavku, posúdi výšku požadovaných finančných prostriedkov potrebných na odstránenie havarijnej situácie a zaradí haváriu do jedného z poradovníkov v internetovej aplikácii na riešenie havarijných situácií:

        1. poradovník požiadaviek na bežné výdavky
        2. poradovník požiadaviek na kapitálové výdavky

Ministerstvo prideľuje nenormatívne účelovo určené finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu.

Zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií je uvedený v súboroch na stiahnutie.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky