Havárie

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR (ďalej ministerstvo školstva) môže prideliť účelovo finančné prostriedky z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra v priebehu roka na riešenia havarijných situácií škôl  v zmysle § 4c  zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 47/2017, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií.

Za havarijnú situáciu sa považuje udalosť, ktorou boli alebo sú vážne ohrozené životy a zdravie osôb alebo udalosť, ktorou bola na majetku školy  spôsobená škoda ohrozujúca jej prevádzku.

Havarijnou situáciou nie je udalosť, ktorá vznikla porušením povinnosti zriaďovateľa verejnej školy, zriaďovateľa verejného školského zriadenia, riaditeľa verejnej školy s právnou subjektivitou alebo riaditeľa verejného školského zariadenia s právnou subjektivitou, ak majetok, na ktorom vznikla havarijná situácia, je vo vlastníctve tejto školy alebo školského zariadenia, postupovať v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti pri riadnom hospodárení s majetkom školy alebo školského zariadenia podľa osobitných predpisov.

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov predkladá zriaďovateľ odboru školstva okresného úradu v sídle príslušného kraja, ktorý preverí požiadavku, posúdi výšku požadovaných finančných prostriedkov potrebných  na odstránenie havarijnej situácie a zaradí haváriu do jedného z poradovníkov  v internetovej aplikácii na riešenie havarijných situácií:
 

•  1. poradovník požiadaviek  na bežné výdavky
•  2. poradovník požiadaviek  na kapitálové výdavky
 

Ministerstvo prideľuje nenormatívne účelovo určené finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu.


Vzor žiadosti

 

Zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií:

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku