Financovanie športu v roku 2023

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY V ROKU 2023

Príspevok uznanému športu

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 31. augusta 2022 o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2023

Metodický manuál
Formulár - žiadosť
Formulár - registre


Výpočet percentuálnych podielov uznaných športov pre rok 2023
Počty a zoznam aktívnych športovcov k 30.9.2022
Počty a zoznam aktívnych športovcov k 30.9.2022 (pre športy futbal a ľadový hokej)
Vysvetlivky k údajom a výpočtu podielu uznanému športu na rok 2023

Výpočet príspevkov uznaným športom na rok 2023

Zároveň si dovoľujeme národné športové zväzy požiadať o spoluprácu pri upozorňovaní na chyby, nepresnosti, príp. chýbajúce alebo nesprávne údaje a výpočtovú logiku, vrátane opravy neakceptovaných údajov v registroch. Podnety je potrebné zaslať na adresu elektronickej pošty ziadosti.sport@minedu.sk v termíne do 21. 11. 2022.

Na opravu údajov v registroch je potrebné použiť súbor "Reg-AS-Oprava-2022-30-09.xls" (pokyny pre vyplnenie sú vo vnútri súboru)
Na lepší prehľad zverejňujeme aj sumárny hárok aktívnych športovcov po športoch "Reg-AS-Spolu-2022-30-09-V1.xlsx"

Príspevok Slovenskému olympijskému a športovému výboru

(§ 75 ods. 3 písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z.)
Rozhodnutie ministra na rok 2023 je 1 454 997,00 eur (schválený p. ministrom dňa 09.01.2023)

Príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu

Kritériá pre poskytovanie príspevku športovcom zaradeným do zoznamu športovcov top tímu v roku 2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2023 číslo F-2023-DOT01

(otvorená od: 30.12.2022 17:20 do: 31.01.2023)

Text výzvy
Formulár žiadosti

Skočiť na začiatok stránky