Navigácia

FAQ: Aké doklady sú potrebné k žiadosti

Často kladené otázky na Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV)
(doklady potrebné k žiadosti)
 1. Aké doklady sú potrebné k uznaniu odbornej kvalifikácie na zdravotnícke, pedagogické a športové povolania?
 2. Aké doklady sú potrebné k uznaniu dokladu o vzdelaní pre ostatné regulované povolania (napr. živnosti, stavebné povolania)?
 3. Aké doklady sú potrebné k uznaniu stupňa vysokoškolského vzdelania na pokračovanie v štúdiu a iné účely?
 4. Aké doklady sú potrebné k posúdeniu štúdia v zahraničí k rodinným prídavkom, zdravotnému poisteniu, sociálnym dávkam a daňovému bonusu?
 5. Aké doklady sú potrebné k vydaniu doložky apostille / superlegalizácii slovenského dokladu o vzdelaní?
 6. Aké doklady sú potrebné k vydaniu potvrdenia o pedagogickej spôsobilosti pre zahraničné úrady?
 7. Čo je doklad o vzdelaní?
 8. Čo je eKolok?
 9. Čo je zaručená konverzia?
 10. Vyžaduje sa v procese uznania dokladu o vzdelaní z Ukrajiny alebo iného tretieho štátu apostille alebo superlegalizácia?

 

Aké doklady sú potrebné k uznaniu odbornej kvalifikácie na zdravotnícke, pedagogické a športové povolania?

LISTINNÉ PODANIE
poštou alebo osobne na adrese Stromová 1, 813 30  Bratislava (stránkové hodiny podateľne)
 
Ak máte doklad z členského štátu, pripravte si:
 1. vyplnený formulár žiadosti
 2. splnomocnenie ak žiadate za inú osobu (Vaše údaje uveďte v sekcii "žiadateľ" a podpíšte žiadosť, údaje držiteľa vyplňte v sekcii "držiteľ dokladu")
 3. kópia Vášho občianskeho/ pobytového preukazu alebo pasu
 4. kópia alebo osvedčená kópia dokladu o vzdelaní (ak predložíte obyčajnú kópiu, bude musieť byť overená v domovskom štáte; ak sa overenie nepodarí, aj neskôr v procese môže byť vyžiadaná osvedčená kópia)
 5. kópia alebo osvedčená kópia dodatku k diplomu alebo kompletného výpisu absolvovaných predmetov a skúšok (ak predložíte obyčajnú kópiu, bude musieť byť overená v domovskom štáte; ak sa overenie nepodarí, aj neskôr v procese môže byť vyžiadaná osvedčená kópia)
 6. vlastný alebo úradný preklad dokladov v bode 4. a 5. (ak predložíte vlastný preklad, môže byť nutné overenie údajov v domovskom štáte; ak sa overenie nepodarí, aj neskôr v procese môže byť vyžiadaný úradný preklad)

preklad nie je nutný:

 • ak ste držiteľom dokladu vydaného v českom alebo latinskom jazyku
 • ak ste držiteľom dokladu o odbornej kvalifikácii lekára, sestry, zubného lekára, pôrodnej asistentky a farmaceuta uvedeného v zozname
 1. doklad o zaplatení správneho poplatku (eKolok) v hodnote 140 EUR (kúpite na pošte alebo pod kódom 2090 v mobilnej aplikácii eKolok alebo webovej aplikácii na stránke https://m.ekolky.gov.sk)
Ak máte doklad z tretieho štátu, pripravte si:
 1. vyplnený formulár žiadosti
 2. splnomocnenie ak žiadate za inú osobu (Vaše údaje uveďte v sekcii "žiadateľ" a podpíšte žiadosť, údaje držiteľa vyplňte v sekcii "držiteľ dokladu")
 3. kópia občianskeho/ pobytového preukazu alebo pasu, kópia dokladu o udelení dočasného útočiska (ak relevantné)
 4. osvedčená kópia dokladu o vzdelaní
 5. osvedčená kópia dodatku k diplomu alebo kompletného výpisu absolvovaných predmetov a skúšok
 6. úradný preklad dokladov v bode 4. a 5. (z jazykov anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský sa akceptuje vlastný preklad)

preklad nie je nutný:

 • ak ste držiteľom dokladu vydaného v českom alebo latinskom jazyku
 1. doklad o zaplatení správneho poplatku (eKolok) v hodnote 140 EUR (kúpite na pošte alebo pod kódom 2090 v mobilnej aplikácii eKolok alebo webovej aplikácii na stránke https://m.ekolky.gov.sk)

Ak Vám bola udelená medzinárodná ochrana alebo dočasné útočisko, a máte z dôvodov súvisiacich s vysídlením problémy s predložením niektorých dokladov, predložte prosím namiesto nich Vami podpísané čestné prehlásenie, kde uvediete tieto skutočnosti. Žiadosť bude posúdená individuálne.

ELEKTRONICKÉ PODANIE
cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk

Pripravte si aktivovaný elektronický doklad totožnosti (OP s čipom) a čítačku.

Ak máte doklad z členského štátu:

Vyplňte elektronický formulár na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) a ako prílohy nahrajte:

 1. vlastný sken občianskeho/ pobytového preukazu alebo pasu
 2. vlastný sken alebo zaručená konverzia splnomocnenia, ak žiadate za inú osobu (Vaše údaje uveďte v sekcii "žiadateľ" a podpíšte žiadosť, údaje držiteľa vyplňte v sekcii "držiteľ dokladu")
 3. vlastný sken alebo zaručená konverzia dokladu o vzdelaní (ak predložíte vlastný sken, bude musieť byť overený v domovskom štáte; ak sa overenie nepodarí, aj neskôr v procese môže byť vyžiadaná zaručená konverzia)
 4. vlastný sken alebo zaručená konverzia dodatku k diplomu alebo kompletného výpisu absolvovaných predmetov a skúšok (ak predložíte vlastný sken, bude musieť byť overený v domovskom štáte; ak sa overenie nepodarí, aj neskôr v procese môže byť vyžiadaná zaručená konverzia)
 5. vlastný alebo úradný preklad dokladov v bode 3. a 4. - vlastný sken alebo zaručená konverzia (ak predložíte vlastný preklad alebo vlastný sken úradného prekladu, môže byť nutné overenie údajov v domovskom štáte; ak sa overenie nepodarí, aj neskôr v procese môže byť vyžiadaný úradný preklad)

preklad nie je nutný:

 • ak ste držiteľom dokladu vydaného v českom alebo latinskom jazyku
 • ak ste držiteľom dokladu o odbornej kvalifikácii lekára, sestry, zubného lekára, pôrodnej asistentky a farmaceuta uvedeného v zozname
 1. správny poplatok v zníženej elektronickej sadzbe 90 EUR (uhradíte platobnou kartou pri podaní elektronickej žiadosti alebo si platobný predpis necháte zaslať do svojej elektronickej schránky, nie je nutné vopred zakúpiť eKolok)
Ak máte doklad z tretieho štátu:

Vyplňte elektronický formulár na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) a ako prílohy nahrajte:

 1. vlastný sken občianskeho/ pobytového preukazu alebo pasu, kópia dokladu o udelení dočasného útočiska (ak relevantné)
 2. vlastný sken alebo zaručená konverzia splnomocnenia, ak žiadate za inú osobu (Vaše údaje uveďte v sekcii "žiadateľ" a podpíšte žiadosť, údaje držiteľa vyplňte v sekcii "držiteľ dokladu")
 3. zaručená konverzia dokladu o vzdelaní
 4. zaručená konverzia dodatku k diplomu alebo kompletného výpisu absolvovaných predmetov a skúšok
 5. úradný preklad dokladov v bode 3. a 4. - zaručená konverzia (z jazykov anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský sa akceptuje vlastný preklad bez zaručenej konverzie)

preklad nie je nutný:

 • ak ste držiteľom dokladu vydaného v českom alebo latinskom jazyku
 1. správny poplatok v zníženej elektronickej sadzbe 90 EUR (uhradíte platobnou kartou pri podaní elektronickej žiadosti alebo si platobný predpis necháte zaslať do svojej elektronickej schránky, nie je nutné vopred zakúpiť eKolok)

Ak Vám bola udelená medzinárodná ochrana alebo dočasné útočisko, a máte z dôvodov súvisiacich s vysídlením problémy s predložením niektorých dokladov, predložte prosím namiesto nich Vami podpísané čestné prehlásenie, kde uvediete tieto skutočnosti. Žiadosť bude posúdená individuálne.

Aké doklady sú potrebné k uznaniu dokladu o vzdelaní pre ostatné regulované povolania (napr. živnosti, stavebné povolania)?

Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní uznáva sa len doklad o vzdelaní. Ďalšie vzdelávanie (osvedčenia z kurzov), odbornú prax a pod. uznáva orgán príslušný na uznanie odbornej kvalifikácie uvedený pri jednotlivých povolaniach v databáze regulovaných povolaní.

LISTINNÉ PODANIE
poštou alebo osobne na adrese Stromová 1, 813 30  Bratislava (stránkové hodiny podateľne)
 
Ak máte doklad z členského štátu, pripravte si:
 1. vyplnený formulár žiadosti
 2. splnomocnenie ak žiadate za inú osobu (Vaše údaje uveďte v sekcii "žiadateľ" a podpíšte žiadosť, údaje držiteľa vyplňte v sekcii "držiteľ dokladu")
 3. kópia občianskeho/ pobytového preukazu alebo pasu
 4. kópia alebo osvedčená kópia dokladu o vzdelaní (ak predložíte obyčajnú kópiu, bude musieť byť overená v domovskom štáte; ak sa overenie nepodarí, aj neskôr v procese môže byť vyžiadaná osvedčená kópia)
 5. kópia alebo osvedčená kópia dodatku k diplomu alebo kompletného výpisu absolvovaných predmetov a skúšok (ak predložíte obyčajnú kópiu, bude musieť byť overená v domovskom štáte; ak sa overenie nepodarí, aj neskôr v procese môže byť vyžiadaná osvedčená kópia)
 6. vlastný alebo úradný preklad dokladov v bode 4. a 5. (ak predložíte vlastný preklad, môže byť nutné overenie údajov v domovskom štáte; ak sa overenie nepodarí, aj neskôr v procese môže byť vyžiadaný úradný preklad)

preklad nie je nutný:

 • ak ste držiteľom dokladu vydaného v českom alebo latinskom jazyku
 1. doklad o zaplatení správneho poplatku (eKolok) v hodnote 70 EUR (kúpite na pošte alebo pod kódom 6355 v mobilnej aplikácii eKolok alebo webovej aplikácii na stránke https://m.ekolky.gov.sk)
Ak máte doklad z tretieho štátu, pripravte si:
 1. vyplnený formulár žiadosti
 2. splnomocnenie ak žiadate za inú osobu (Vaše údaje uveďte v sekcii "žiadateľ" a podpíšte žiadosť, údaje držiteľa vyplňte v sekcii "držiteľ dokladu")
 3. kópia občianskeho/ pobytového preukazu alebo pasu, kópia dokladu o udelení dočasného útočiska (ak relevantné)
 4. osvedčená kópia dokladu o vzdelaní
 5. osvedčená kópia dodatku k diplomu alebo kompletného výpisu absolvovaných predmetov a skúšok
 6. úradný preklad dokladov v bode 4. a 5. (z jazykov anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský sa akceptuje vlastný preklad)

preklad nie je nutný:

 • ak ste držiteľom dokladu vydaného v českom alebo latinskom jazyku
 1. eKolok doklad o zaplatení správneho poplatku (eKolok) v hodnote 70 EUR (kúpite na pošte alebo pod kódom 6355 v mobilnej aplikácii eKolok alebo webovej aplikácii na stránke https://m.ekolky.gov.sk)

Ak Vám bola udelená medzinárodná ochrana alebo dočasné útočisko, a máte z dôvodov súvisiacich s vysídlením problémy s predložením niektorých dokladov, predložte prosím namiesto nich Vami podpísané čestné prehlásenie, kde uvediete tieto skutočnosti. Žiadosť bude posúdená individuálne.

ELEKTRONICKÉ PODANIE
cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk

Pripravte si aktivovaný elektronický doklad totožnosti (OP s čipom) a čítačku.

Ak máte doklad z členského štátu

Vyplňte elektronický formulár na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) a ako prílohy nahrajte:

 1. kópia občianskeho/ pobytového preukazu alebo pasu
 2. vlastný sken alebo zaručená konverzia splnomocnenia, ak žiadate za inú osobu (Vaše údaje uveďte v sekcii "žiadateľ" a podpíšte žiadosť, údaje držiteľa vyplňte v sekcii "držiteľ dokladu")
 3. vlastný sken alebo zaručená konverzia dokladu o vzdelaní (ak predložíte vlastný sken, bude musieť byť overený v domovskom štáte; ak sa overenie nepodarí, aj neskôr v procese môže byť vyžiadaná zaručená konverzia)
 4. vlastný sken alebo zaručená konverzia dodatku k diplomu alebo kompletného výpisu absolvovaných predmetov a skúšok (ak predložíte vlastný sken, bude musieť byť overený v domovskom štáte; ak sa overenie nepodarí, aj neskôr v procese môže byť vyžiadaná zaručená konverzia)
 5. vlastný alebo úradný preklad dokladov v bode 3. a 4. - vlastný sken alebo zaručená konverzia (ak predložíte vlastný preklad alebo vlastný sken úradného prekladu, môže byť nutné overenie údajov v domovskom štáte; ak sa overenie nepodarí, aj neskôr v procese môže byť vyžiadaný úradný preklad)

preklad nie je nutný:

 • ak ste držiteľom dokladu vydaného v českom alebo latinskom jazyku
 1. správny poplatok v zníženej elektronickej sadzbe 35 EUR (uhradíte platobnou kartou alebo si platobný predpis necháte zaslať do svojej elektronickej schránky, nie je nutné vopred zakúpiť eKolok)
Ak máte doklad z tretieho štátu

Vyplňte elektronický formulár na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) a ako prílohy nahrajte:

 1. vlastný sken občianskeho/ pobytového preukazu alebo pasu, kópia dokladu o udelení dočasného útočiska (ak relevantné)
 2. vlastný sken alebo zaručená konverzia splnomocnenia, ak žiadate za inú osobu (Vaše údaje uveďte v sekcii "žiadateľ" a podpíšte žiadosť, údaje držiteľa vyplňte v sekcii "držiteľ dokladu")
 3. zaručená konverzia dokladu o vzdelaní
 4. zaručená konverzia dodatku k diplomu alebo kompletného výpisu absolvovaných predmetov a skúšok
 5. úradný preklad dokladov v bode 3. a 4. - zaručená konverzia (z jazykov anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský sa akceptuje vlastný preklad bez zaručenej konverzie)

preklad nie je nutný:

 • ak ste držiteľom dokladu vydaného v českom alebo latinskom jazyku
 1. správny poplatok v zníženej elektronickej sadzbe 35 EUR (uhradíte platobnou kartou pri podaní elektronickej žiadosti alebo si platobný predpis necháte zaslať do svojej elektronickej schránky, nie je nutné vopred zakúpiť eKolok)

Ak Vám bola udelená medzinárodná ochrana alebo dočasné útočisko, a máte z dôvodov súvisiacich s vysídlením problémy s predložením niektorých dokladov, predložte prosím namiesto nich Vami podpísané čestné prehlásenie, kde uvediete tieto skutočnosti. Žiadosť bude posúdená individuálne.

Aké doklady sú potrebné k uznaniu stupňa vysokoškolského vzdelania na pokračovanie v štúdiu a iné účely?

Uznáva sa len doklad o vzdelaní vydaný uznanou vysokou školou v štáte pôvodu. Osvedčenia o profesijnom vzdelávaní (vrátane osvedčení, ktorými sa udeľujú profesijné tituly MBA, DBA a pod.) nie sú rovnocenné vysokoškolskému vzdelaniu; tento proces sa na ne nevzťahuje.

Doklady vydané českými vysokými školami nepodliehajú procesu uznania na pokračovanie v štúdiu a iné účely.

LISTINNÉ PODANIE
poštou alebo osobne na adrese Stromová 1, 813 30  Bratislava (stránkové hodiny podateľne)
Ak máte doklad, na ktorý sa vzťahuje bilaterálna dohoda, pripravte si:
 1. vyplnený formulár žiadosti
 2. splnomocnenie ak žiadate za inú osobu (Vaše údaje uveďte v sekcii "žiadateľ" a podpíšte žiadosť, údaje držiteľa vyplňte v sekcii "držiteľ dokladu")
 3. kópia občianskeho/ pobytového preukazu alebo pasu, kópia dokladu o udelení dočasného útočiska (ak relevantné)
 4. osvedčená kópia dokladu o vzdelaní
 5. osvedčená kópia dodatku k diplomu alebo kompletného výpisu absolvovaných predmetov a skúšok
 6. úradný preklad dokladov v bode 4. a 5. (z dokladov vydaných v jazykoch anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský sa akceptuje vlastný preklad)

preklad nie je nutný:

 • ak ste držiteľom dokladu vydaného v českom alebo latinskom jazyku
 1. doklad o zaplatení správneho poplatku (eKolok) v hodnote 7 EUR (kúpite na pošte alebo pod kódom 1723 v mobilnej aplikácii eKolok alebo webovej aplikácii na stránke https://m.ekolky.gov.sk)

Ak Vám bola udelená medzinárodná ochrana alebo dočasné útočisko, a máte z dôvodov súvisiacich s vysídlením problémy s predložením niektorých dokladov, predložte prosím namiesto nich Vami podpísané čestné prehlásenie, kde uvediete tieto skutočnosti. Žiadosť bude posúdená individuálne.

Ak máte doklad, na ktorý sa nevzťahuje bilaterálna dohoda, pripravte si:
 1. vyplnený formulár žiadosti
 2. splnomocnenie ak žiadate za inú osobu (Vaše údaje uveďte v sekcii "žiadateľ" a podpíšte žiadosť, údaje držiteľa vyplňte v sekcii "držiteľ dokladu")
 3. kópia občianskeho/ pobytového preukazu alebo pasu, kópia dokladu o udelení dočasného útočiska (ak relevantné)
 4. osvedčená kópia dokladu o vzdelaní
 5. osvedčená kópia dodatku k diplomu alebo kompletného výpisu absolvovaných predmetov a skúšok
 6. úradný preklad dokladov v bode 4. a 5. (z dokladov vydaných v jazykoch anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský sa akceptuje vlastný preklad)
 7. eKolok doklad o zaplatení správneho poplatku (eKolok) v hodnote 40 EUR (kúpite na pošte alebo pod kódom 2218 v mobilnej aplikácii eKolok alebo webovej aplikácii na stránke https://m.ekolky.gov.sk)

Ak Vám bola udelená medzinárodná ochrana alebo dočasné útočisko, a máte z dôvodov súvisiacich s vysídlením problémy s predložením niektorých dokladov, predložte prosím namiesto nich Vami podpísané čestné prehlásenie, kde uvediete tieto skutočnosti. Žiadosť bude posúdená individuálne.

ELEKTRONICKÉ PODANIE
cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk

Pripravte si aktivovaný elektronický doklad totožnosti (OP s čipom) a čítačku.

Ak máte doklad, na ktorý sa vzťahuje bilaterálna dohoda

Vyplňte elektronický formulár na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) a ako prílohy nahrajte:

 1. vlastný sken občianskeho/ pobytového preukazu alebo pasu
 2. vlastný sken alebo zaručená konverzia splnomocnenia, ak žiadate za inú osobu (Vaše údaje uveďte v sekcii "žiadateľ" a podpíšte žiadosť, údaje držiteľa vyplňte v sekcii "držiteľ dokladu")
 3. zaručená konverzia dokladu o vzdelaní
 4. zaručená konverzia alebo vlastný sken dodatku k diplomu alebo kompletného výpisu absolvovaných predmetov a skúšok
 5. úradný preklad dokladov v bode 3. a 4. - zaručená konverzia (z dokladov vydaných v jazykoch anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský sa akceptuje vlastný preklad)

preklad nie je nutný:

 • ak ste držiteľom dokladu vydaného v českom alebo latinskom jazyku
 1. správny poplatok v zníženej elektronickej sadzbe 3,50 EUR (uhradíte platobnou kartou pri podaní elektronickej žiadosti alebo si platobný predpis necháte zaslať do svojej elektronickej schránky, nie je nutné vopred zakúpiť eKolok)

Ak Vám bola udelená medzinárodná ochrana alebo dočasné útočisko, a máte z dôvodov súvisiacich s vysídlením problémy s predložením niektorých dokladov, predložte prosím namiesto nich Vami podpísané čestné prehlásenie, kde uvediete tieto skutočnosti. Žiadosť bude posúdená individuálne.

Ak máte doklad, na ktorý sa nevzťahuje bilaterálna dohoda

Vyplňte elektronický formulár na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) a ako prílohy nahrajte:

 1. vlastný sken občianskeho/ pobytového preukazu alebo pasu, kópia dokladu o udelení dočasného útočiska (ak relevantné)
 2. vlastný sken alebo zaručená konverzia splnomocnenia, ak žiadate za inú osobu (Vaše údaje uveďte v sekcii "žiadateľ" a podpíšte žiadosť, údaje držiteľa vyplňte v sekcii "držiteľ dokladu")
 3. zaručená konverzia dokladu o vzdelaní
 4. zaručená konverzia alebo vlastný sken dodatku k diplomu alebo kompletného výpisu absolvovaných predmetov a skúšok
 5. úradný preklad dokladov v bode 3. a 4. - zaručená konverzia (z jazykov anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský sa akceptuje vlastný preklad bez zaručenej konverzie)

preklad nie je nutný:

 • ak ste držiteľom dokladu vydaného v českom alebo latinskom jazyku
 1. správny poplatok v zníženej elektronickej sadzbe 20 EUR (uhradíte platobnou kartou pri podaní elektronickej žiadosti alebo si platobný predpis necháte zaslať do svojej elektronickej schránky, nie je nutné vopred zakúpiť eKolok)

Ak Vám bola udelená medzinárodná ochrana alebo dočasné útočisko, a máte z dôvodov súvisiacich s vysídlením problémy s predložením niektorých dokladov, predložte prosím namiesto nich Vami podpísané čestné prehlásenie, kde uvediete tieto skutočnosti. Žiadosť bude posúdená individuálne.

Aké doklady sú potrebné k posúdeniu štúdia v zahraničí k rodinným prídavkom, zdravotnému poisteniu, sociálnym dávkam a daňovému bonusu?

Ak študujete na európskej vysokej škole a školu ste našli v zozname uznaných vysokých škôl, nie je potrebné podať žiadosť.

Ak sa škola nenachádza v zozname, je nutné podať žiadosť o posúdenie štúdia v zahraničí.

LISTINNÉ PODANIE
poštou alebo osobne na adrese Stromová 1, 813 30  Bratislava (stránkové hodiny podateľne)
Pripravte si:
 1. vyplnený formulár žiadosti
 2. potvrdenie o návšteve školy (originál alebo osvedčená kópia)
 3. úradný preklad potvrdenia (z dokladov vydaných v jazykoch anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský sa akceptuje vlastný preklad)

preklad nie je nutný:

 • ak je doklad vydaný v českom jazyku
ELEKTRONICKÉ PODANIE
cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk

Pripravte si aktivovaný elektronický doklad totožnosti (OP s čipom) a čítačku.

Vyplňte elektronický formulár na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) a ako prílohy nahrajte:

 1. potvrdenie o návšteve školy (zaručená konverzia)
 2. úradný preklad potvrdenia (z dokladov vydaných v jazykoch anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský sa akceptuje vlastný preklad)

preklad nie je nutný:

 • ak je doklad vydaný v českom jazyku

Aké doklady sú potrebné k vydaniu doložky apostille / superlegalizácii slovenského dokladu o vzdelaní?

Žiadosť o apostille/superlegalizáciu je možné podať len v LISTINNEJ FORME poštou alebo osobne na adrese Stromová 1, 813 30  Bratislava (stránkové hodiny podateľne).

 1. vyplnený formulár žiadosti
 2. originál dokladu, ktorý má byť vyššie overený (nie osvedčená kópia, nie preklad)
 3. správny poplatok (eKolok) v hodnote 10 EUR za každý ucelený, pevne spojený dokument bez ohľadu na počet strán (kúpite na pošte alebo pod kódom 2217 v mobilnej aplikácii eKolok alebo webovej aplikácii na stránke https://m.ekolky.gov.sk)

Doložku apostille/superlegalizáciu je možné len vydať len k dokladu, ktorý má:

 • oficiálnu (okrúhlu) pečiatku vzdelávacej inštitúcie (nie hranatá pečiatka)
 • podpis funkcionára školy (riaditeľ, zástupca riaditeľa, prodekan, dekan, prorektor, rektor - nie študijné oddelenie)

Doklady s hranatou pečiatkou a podpismi administratívnych pracovníkov a pod. nie sú považované za verejné listiny a nebudú vyššie overené, prosíme, aby ste ich nezasielali.

Aké doklady sú potrebné k vydaniu potvrdenia o pedagogickej spôsobilosti pre zahraničné úrady?

LISTINNÉ PODANIE
poštou alebo osobne na adrese Stromová 1, 813 30  Bratislava (stránkové hodiny podateľne)
Pripravte si:
 1. vyplnený formulár žiadosti
 2. doklad(y) o ukončenom pedagogickom vzdelaní (osvedčená kópia)
 3. eKolok doklad o zaplatení správneho poplatku (eKolok) v hodnote 15 EUR (kúpite na pošte alebo pod kódom 6356 v mobilnej aplikácii eKolok alebo webovej aplikácii na stránke https://m.ekolky.gov.sk)
ELEKTRONICKÉ PODANIE
cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk

Pripravte si aktivovaný elektronický doklad totožnosti (OP s čipom) a čítačku.

Vyplňte elektronický formulár na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) a ako prílohy nahrajte:

 1. doklad(y) o ukončenom pedagogickom vzdelaní (zaručená konverzia)
 2. správny poplatok v zníženej elektronickej sadzbe 7,5 EUR (uhradíte platobnou kartou pri podaní elektronickej žiadosti alebo si platobný predpis necháte zaslať do svojej elektronickej schránky, nie je nutné vopred zakúpiť eKolok)

Čo je doklad o vzdelaní

Dokladom o vzdelaní sa rozumie doklad z formálneho vzdelávania (stredná, vysoká škola), ktorý oficiálne potvrdzuje ukončenie štúdia. V prostredí SR sú dokladmi o vzdelaní vysvedčenie s doložkou, vysvedčenie o záverečnej skúške alebo výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške, absolventský diplom a vysokoškolský diplom (vysokoškolské vzdelanie I., II. a III. stupňa), vysvedčenie o štátnych skúškach a dodatok k diplomu. Zahraničným dokladom o vzdelaní je doklad porovnateľný s uvedenými dokladmi, to znamená, oficiálny záverečný doklad získaný po ukončení štúdia.

Čo je eKolok?

Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku v platobnom systéme eKolok, ktorého správcom je Slovenská pošta a.s. Potvrdenie s QR kódom v požadovanej hodnote priložte k žiadosti, na ktorú sa vzťahuje správny poplatok. Potvrdenie (eKolok) je možné získať:

Pri podaní elektronickej žiadosti cez formulár na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) sa správny poplatok vygeneruje pri podaní žiadosti, nie je nutné vopred zakúpiť eKolok.

Čo je zaručená konverzia?

Zaručená konverzia je proces zmeny úradného dokumentu z listinnej do elektronickej podoby a naopak. Zaručnú konverziu vykonávajú notári, advokáti a pobočky Slovenskej pošty (priehradka IOMO).

Konverzia do elektronickej podoby obsahuje osvedčovaciu doložku a je ekvivalentom osvedčenej kópie dokladu v tom zmysle, že potvrdzuje, že na skene dokladu neboli vykonané zmeny a súhlasí s originálom. Ak sa preto k podaniu vyžadujú osvedčené kópie, v prípade elektronického podania cez ÚPVS (www.slovensko.sk) sa vyžaduje zaručená konverzia dokladu. Vlastný sken ani vlastný sken listinnej osvedčenej kópie nenahrádza zaručenú konverziu.

Konverzia do listinnej podoby sa naopak vykonáva z elektronického dokumentu (napríklad z elektronického rozhodnutia vydaného orgánom verejnej moci) v prípade, že chcete získať jeho listinnú podobu. Obsahuje tzv. doložku o autorizácii, ktorá obsahuje informácie o elektronickom podpise, pečati, časovej pečiatke a pod.

Vyžaduje sa v procese uznania dokladu o vzdelaní z Ukrajiny alebo iného tretieho štátu apostille alebo superlegalizácia?

Novela zákona 422/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. 6. 2022 zrušila plošnú požiadavku vyššieho overenia (apostille, superlegalizácia) dokladu o vzdelaní zo zahraničia. Platí to v procese uznávania dokladu o vzdelaní na pokračovanie v štúdiu (stredoškolského aj vysokoškolského vzdelania) aj uznávania odborných kvalifikácií na výkon regulovaného povolania. Všetky doklady, ktoré je potrebné predložiť, sú uvedené na stránkach týkajúcich sa akademického profesijného uznávania a v otázkach 1, 23 vyššie.

Avšak, v prípade, že po preskúmaní žiadosti budú existovať pochybnosti o pravosti dokladu o vzdelaní vydaného v treťom štáte, príslušný orgán si môže vyššie overenie vyžiadať počas procesu a písomne vyzvať žiadateľa na doplnenie doložky apostille alebo superlegalizácie dokladu o vzdelaní. Nie je však už nutné mať doklady apostilované/superlegalizované hneď pri podaní žiadosti.

 

 
 

 

 

Skočiť na začiatok stránky