Navigácia

FAQ: Všeobecné

Často kladené otázky na Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV)
(všeobecné)

 1. Koľko trvá vybavenie žiadosti?
 2. Dostali ste moju žiadosť? Evidujete moju žiadosť? Je moja žiadosť kompletná?
 3. V akom stave je moja žiadosť? Kedy bude vybavená? Prečo sa nemôžem dovolať na zverejnené čísla? Príde mi mailom informácia o stave žiadosti, jej prijatí, vybavení a pod.? Kedy dostanem odpoveď na email?
 4. Musia byť predložené osvedčené (notárske) kópie diplomov a vysvedčení, alebo stačia moje vlastné kópie a skeny?
 5. Môžem si overiť doklady u notára v zahraničí, alebo doklady musia byť overené v SR?
 6. Musia byť uznávaný diplom aj výpis skúšok preložené, aj keď sme v EÚ?
 7. Musím dať preložiť aj doklady v českom jazyku?
 8. Kde nájdem súdneho prekladateľa?
 9. Musí byť žiadosť písomná, alebo ju môžem poslať e-mailom?
 10. Ako môžem poslať žiadosť?
 11. Urýchlim osobným odovzdaním mojej žiadosti na podateľni jej vybavenie?
 12. Existuje zrýchlené vybavenie žiadosti za príplatok (napr. ako pri vydávaní pasu)?
 13. Môžem si kolky zakúpiť na ministerstve?
 14. Neviem nájsť požadovanú službu v mobilnej alebo webovej aplikácii eKolok / Mám problém s použitím aplikácií v zahraničí
 15. Čo s nepoužitým alebo exspirovaným eKolkom?
 16. Kde nájdem hlavnú budovu ministerstva – podateľňu a Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, a ako sa tam dostanem?
 17. Aké existujú spôsoby uznania zahraničného vysokoškolského vzdelania alebo získania rozhodnutia o uznaní ? / Čo mám urobiť, ak si chcem dať zapísať akademický titul do OP?
 18. Akým spôsobom sú rozhodnutia/stanoviská/potvrdenia doručované?
 19. Žiada sa odo mňa doložka právoplatnosti alebo doložka o autorizácii k rozhodnutiu vydanému MŠVVaŠ SR. O aké dokumenty ide a kde ich získam?
 20. Získal som profesijný titul MBA (LL.M., DBA a pod.) na vysokej škole s pôvodom v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, alebo na jej pobočke pôsobiacej v Slovenskej republike. Ako postupovať pri uznaní dokladu o vzdelaní alebo zápise titulu do dokladu totožnosti?

 

 1. Koľko trvá vybavenie žiadosti?

Lehota na vybavenie žiadosti závisí od typu žiadosti a od náročnosti podania. Podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je správny orgán povinný  rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní. Uvedená lehota je maximálna a ráta s možnosťou zložitého procesu so zapojením iných orgánov vrátane zahraničných. Priemerná doba vybavenia je u všetkých typov žiadostí podstatne nižšia. Žiadosti sú však vybavované v poradí, v akom boli doručené, a proces ovplyvňuje celková záťaž a aktuálny objem žiadostí. Nie je možné uprednostňovať individuálne žiadosti na úkor skorších podaní.

Lehoty v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní sú ustanovené zákonom č. 422/2015 Z. z. a v prípade uznávania odbornej kvalifikácie vyplývajú zo smernice EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií. Pokiaľ uvedený zákon neustanovuje lehotu, postupuje sa podľa správneho poriadku.

Uznávanie odbornej kvalifikácie na výkon regulovaných povolaní (profesijné uznávanie):

 • dva mesiace od prijatia kompletnej žiadosti pre uznanie dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania,
 • jeden mesiac od prijatia kompletnej žiadosti pre uznanie odbornej kvalifikácie na výkon regulovaného povolania,
 • tri mesiace v prípade, že sa v jednom konaní uznáva doklad o vzdelaní aj odborná kvalifikácia (pri pedagogických, zdravotníckych povolaniach a povolaniach športových odborníkov vybavovaných MŠVVŠ SR).

Uznávanie stupňa vysokoškolského vzdelania na pokračovanie v štúdiu a iné účely (akademické uznávanie):

 • jeden mesiac od prijatia kompletnej žiadosti podľa zákona č. 422/2015 Z. z.

Posúdenie štúdia v zahraničí, potvrdenie o pedagogickej spôsobilosti:

 • jeden mesiac podľa správneho poriadku (dva mesiace v obzvlášť zložitých prípadoch).

Žiadosť o apostille a superlegalizáciu dokladu o vzdelaní:

 • jeden mesiac podľa správneho poriadku.
 1. Dostali ste moju žiadosť? Evidujete moju žiadosť? Je moja žiadosť kompletná?

Ak ste žiadosť odoslali doporučene, na podacom lístku nájdete sledovacie číslo, ktoré môžete zadať na portáli Slovenskej pošty, a.s. (vnútrozemské zásielky) alebo medzinárodných portáloch (zásielky z/do zahraničia). Ak bola Vaša žiadosť podľa sledovacieho čísla doručená, evidujeme ju. V prípade, že ste žiadosť odoslali elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy, doručenku nájdete vo svojej elektronickej schránke. V prípade, že ste žiadosť neodoslali doporučene, pre informáciu, či zásielka došla, kontaktujte prosím podateľňu. Lehota vybavenia začína plynúť doručením žiadosti s príslušnými dokladmi. Ak je Vaša žiadosť nekompletná, budeme Vás kontaktovať.  

 1. V akom stave je moja žiadosť? Kedy bude vybavená? Prečo sa nemôžem dovolať na zverejnené čísla? Príde mi mailom informácia o stave žiadosti, jej prijatí, vybavení a pod.? Kedy dostanem odpoveď na email?

SUDV pôsobí v rámci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a používa dostupné systémy ministerstva. SUDV nie je klientske centrum, nemá zriadenú infolinku (pracovníkov, ktorí sa venujú výlučne vybavovaniu telefonátov, automatické presmerovanie hovorov a pod.), nemá softvér na automatické informovanie o stave Vašej žiadosti (manuálne individuálne informovanie mailom o prijatí každej žiadosti, jej vybavení, odoslaní rozhodnutia a pod. nie je z kapacitných dôvodov reálne). Emaily a telefonáty sú vybavované tými istými pracovníkmi, ktorí vybavujú aj žiadosti. Ak sa pracovníci väčšinu dňa musia venovať otázkam, ktoré sú podrobne zodpovedané na stránke, spôsobuje to v konečnom dôsledku neskoršie vybavenie aj Vašej žiadosti.

Od roku 2022 SUDV eviduje niekoľkonásobný nárast žiadostí o uznanie zahraničného vzdelania oproti predošlým rokom a vybavuje tisíce žiadostí, mailov a telefonátov týkajúcich sa uznania zahraničného vzdelania a overovania slovenských dokladov za nezmeneného počtu pracovníkov.

V súvislosti s tým si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste svojou mierou prispeli k plynulejšiemu a rýchlejšiemu vybavovaniu všetkých žiadostí, a to rešpektovaním pravidiel komunikácie

Na čo slúžia telefonické a mailové konzultácie: 

 • Ozrejmenie nejasností v súvislosti s podaním žiadosti, ktoré pretrvávajú po preštudovaní stránky. 
 • Nasmerovanie na správny postup alebo príslušný orgán. 
 • Komunikácia ohľadom konkrétneho prípadu (napríklad požiadavka o vyznačenie právoplatnosti). 

Na čo konzultácie neslúžia: 

 • Opakovanie informácií uvedených na webovej stránke (napríklad, aké doklady sa vyžadujú k žiadosti, na akú adresu sa zasiela žiadosť a pod.)
 • Otázky na stav žiadosti, dĺžku vybavenia, kompletnosť žiadosti (vybavovacie lehoty sú pri každom type žiadosti uvedené, v aktuálnom období prosím rátajte len s vybavením v uvedenej lehote). V prípade potreby Vás bude kontaktovať priamo spracovateľ žiadosti. Ak je žiadosť v poriadku, doručený Vám do Vašej elektronickej alebo poštovej schránky bude priamo výsledný dokument, a to bez ďalšej komunikácie. 
 • Urgencie a vyjednávanie o skoršom vybavení (žiadosti sú vybavované v poradí, v akom prišli, rešpektujte prosím, že uznanie alebo overenie dokladu o vzdelaní je dôležité pre každého žiadateľa, ktorý ukončil štúdium a chce sa zamestnať alebo pokračovať v štúdiu). 

 Vyhradzujeme si preto možnosť neodpovedať na nasledovné typy otázok: 

 • Požiadavky na neoprávnené prednostné vybavenie žiadosti. Rešpektujte prosím fakt, že Vaša žiadosť nemôže byť zákonne uprednostnená pred ostatnými žiadateľmi, ktorí žiadosť podali pred Vami. Žiadosti vybavujeme tak rýchlo, ako je to možné, v aktuálnom období však prichádzajú desiatky žiadostí denne a priemerná doba vybavenia sa predlžuje.  
 • Otázky na to, či sme už obdržali Vašu žiadosť (viď. otázka č. 2).
 • Otázky, ktoré sa netýkajú agendy uznávania zahraničných dokladov o vzdelaní. V prípade, že identifikujeme príslušný orgán, Vaša požiadavka im bude preposlaná, ďalej však jej vybavenie už nesledujeme. 
 1. Musia byť predložené osvedčené (notárske) kópie diplomov a vysvedčení, alebo stačia moje vlastné kópie a skeny?

Z dokladu, ktorý sa uznáva, sa obvykle vyžaduje osvedčená kópia. Osvedčenie kópie v Slovenskej republike môže vykonať notár alebo matričný úrad, avšak kópie dokumentov v cudzom jazyku môže osvedčiť iba notár. Z ostatných dokumentov môžu postačovať aj bežné, vlastné kópie. Pokiaľ žiadosť podávate elektronicky, ekvivalentom osvedčenej kópie je konverzia dokumentu do elektronickej podoby, ktorú vykonávajú integrované obslužné miesta Slovenskej pošty a.s., notári alebo advokáti. Váš vlastný sken alebo fotografia nepostačuje ako náhrada osvedčenej kópie.

Zákonnú výnimku z povinnosti predložiť osvedčenú kópiu majú:

 • žiadatelia o uznanie odbornej kvalifikácie na regulované povolania z členských štátov EÚ, EHS a Švajčiarska (postačuje vlastná kópia)

V prípade, že nie je predložená osvedčená kópia, je potrebné rátať s tým, že autenticita dokumentu bude musieť byť preverená u orgánu domovského členského štátu. Tým sa môže vybavenie žiadosti predĺžiť o niekoľko dní až týždňov, v závislosti od rýchlosti odpovede orgánu členského štátu. Ak sa skutočnosti nepodarí preveriť cez spoluprácu orgánov, žiadateľ môže byť aj neskôr v procese vybavenia vyzvaný na predloženie osvedčenej kópie. Ak Vám záleží predovšetkým na rýchlosti vybavenia, je vhodné predložiť osvedčené kópie.

 1. Môžem si overiť doklady u notára v zahraničí, alebo doklady musia byť overené v SR?

Kópie dokladov o vzdelaní, ktoré predkladáte na MŠVVŠ SR, môžu byť osvedčené aj v zahraničí.  V prípade pochybností sa však môže pri osvedčení zahraničným notárom vyžadovať vyššie overenie podpisu notára, resp. pečate – apostille / superlegalizácia v štáte overenia, pokiaľ medzinárodná dohoda neustanovuje inak.

 1. Musia byť uznávaný diplom aj výpis skúšok preložené, aj keď sme v EÚ?

Podľa zákona č. 357/2009 Z. z. o štátnom jazyku SR je štátnym jazykom na území Slovenskej republiky slovenský jazyk a v úradnom styku sa používa štátny jazyk (ak osobitný právny predpis neupravuje inak). Český jazyk je možné používať v úradnom styku bez prekladu do slovenského jazyka. V záujme znížiť finančné náklady žiadateľov však MŠVVŠ SR akceptuje aj vlastný preklad dokladov v týchto jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom, MŠVVŠ SR má právo dožiadať si úradný preklad. Vlastný preklad žiadateľa nemusí byť notárom alebo inak overený.

Zákonnú výnimku z povinnosti predložiť úradný preklad majú:

 • žiadatelia o uznanie odbornej kvalifikácie na regulované povolania lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra a pôrodná asistentka z členských štátov EÚ, EHS a Švajčiarska (nemusia predložiť žiadny preklad)
 • žiadatelia o uznanie odbornej kvalifikácie na ostatné regulované povolania z členských štátov EÚ, EHS a Švajčiarska (postačuje vlastný preklad z jazyka EÚ)

V prípade, že nie je predložený úradný preklad, je potrebné rátať s tým, že obsah dokumentu bude musieť byť preverený u orgánu domovského členského štátu. Tým sa môže vybavenie žiadosti predĺžiť o niekoľko dní až týždňov, v závislosti od rýchlosti odpovede orgánu členského štátu. Ak sa skutočnosti nepodarí preveriť cez spoluprácu orgánov, žiadateľ môže byť aj neskôr v procese vybavenia vyzvaný na predloženie súdneho prekladu. Ak Vám záleží predovšetkým na rýchlosti vybavenia, je preto vhodné predložiť úradný preklad.

 1. Musím dať preložiť aj doklady v českom jazyku?

Nie, podľa zákona č. 357/2009 Z. z. o štátnom jazyku SR je možné používať v úradnom styku jazyk, ktorý spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka.

 1. Kde nájdem súdneho prekladateľa?

Na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR.

 1. Musí byť žiadosť písomná, alebo ju môžem poslať e-mailom?

Žiadosť je potrebné poslať poštou, odovzdať v podateľni MŠVVŠ SR alebo prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk. MŠVVŠ SR e-mailom žiadosti neprijíma.

 1. Ako môžem poslať žiadosť?

Žiadosti centrálne eviduje podateľňa. Žiadosť môžete podať:

 1. poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní

Stromová 1
813 30 Bratislava

 1. osobne v podateľni na vyššie uvedenej adrese (podateľňa môže byť z preventívnych dôvodov zatvorená pre verejnosť, aktuálne informácie sú zverejnené na webovom sídle ministerstva)
 2. prostredníctvom elektronického formulára (spolu so zaručenými elektronickými konverziami dokladov, ak sa vyžadujú) na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk
 1. Urýchlim osobným odovzdaním mojej žiadosti na podateľni jej vybavenie?

Nie. Vybavovacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia (poštou alebo do elektronickej schránky) alebo odo dňa prijatia na podateľni a je pre oba typy podania rovnaká.

 1. Existuje zrýchlené vybavenie žiadosti za príplatok (napr. ako pri vydávaní pasu)?

Nie, MŠVVŠ SR nie je oprávnené uprednostňovať jednotlivé žiadosti alebo vyberať správne poplatky za rýchlejšie vybavenie žiadosti.

 1. Môžem si kolky zakúpiť na ministerstve?

Nie. Možnosti úhrady správneho poplatku sú nasledovné:

 • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok
  na GooglePlay / APP Store
 • prostredníctvom webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk
 • pri elektronickej žiadosti podávanej cez Ústredný portál verejnej správy sa platobný predpis na úhradu automaticky vygeneruje pri podaní žiadosti a príde do Vašej elektronickej schránky (nie je potrebné vopred zakúpiť eKolok)
 1. Neviem nájsť požadovanú službu v mobilnej alebo webovej aplikácii eKolok / Mám problém s použitím aplikácií v zahraničí

Skúste službu vyhľadať podľa kódu služby. Kódy služieb MŠVVŠ SR:

 • kód 2090 - pre uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v SR, ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán (správny poplatok v hodnote 140 EUR)
 • kód 6355 - pre uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v SR (správny poplatok v hodnote 70 EUR)
 • kód 1723 – akademické uznanie dokladu o vzdelaní (na pokračovanie v štúdiu a iné) ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (správny poplatok v hodnote 7 EUR)
 • kód 2218 - akademické uznanie dokladu o vzdelaní (na pokračovanie v štúdiu a iné) ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (správny poplatok v hodnote 40 EUR)
 • kód 6356 - vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať príslušné regulované povolanie alebo regulované povolanie v príslušnom odbore v Slovenskej republike (správny poplatok v hodnote 15 EUR)
 • kód 2217 - apostille/superlegalizácia - overenie pravosti slovenských dokladov za každý dokument (správny poplatok v hodnote 10 EUR)

Pokiaľ sa Vám nepodarí službu uhradiť vopred, žiadosť môžete zaslať aj bez správneho poplatku. Následne Vám bude vystavený platobný predpis, ktorý môžete uhradiť viacerými spôsobmi (v aplikácii, na pobočkách Slovenskej pošty a.s. alebo prevodom na účet). Platobný predpis Vám pre urýchlenie vybavenia bude zaslaný na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti.

Pokiaľ žiadosť podávate elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy, taktiež nemusíte vopred zakúpiť kolky. Poplatok v správnej hodnote sa vygeneruje pri podpísaní žiadosti a bude Vám doručený do elektronickej schránky. Ak ste poplatok v správnej výške napriek tomu už uhradili vopred, nie je to problém, potvrdenie o úhrade s QR kódom pripojte k žiadosti ako prílohu. Ak ste uhradili inú výšku poplatku, ako Vám bola doručená do schránky, eKolok prosím stornujte vo webovej alebo mobilnej aplikácii eKolok a uhraďte namiesto toho platobný predpis, ktorý Vám bol doručený do elektronickej schránky.

 1. Čo s nepoužitým alebo exspirovaným eKolkom?

Všetky nespotrebované (aj exspirované) eKolky je možné vrátiť na pobočkách Slovenskej pošty. Nezasielajte prosím so žiadosťou eKolky po exspirácii alebo tesne pred jej termínom.

 1. Kde nájdem hlavnú budovu ministerstva – podateľňu a Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, a ako sa tam dostanem?

Hlavná budova ministerstva a podateľňa sa nachádza na adrese Stromová 1, 813 30 Bratislava – Kramáre. Táto adresa je zároveň poštovou adresou Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní, smerujte sem preto aj všetky poštové zásielky.

Stromová 1 - spojenie mestskou hromadnou dopravou:

 • z hlavnej stanice: autobus 32
 • zo zastávky Pod stanicou : trolejbus 64, 42, 49 
 • z  autobusovej stanice: trolejbus 42
 • z centra mesta (Hodžovo nám.): 42

Vyhradené parkovacie možnosti sa v blízkosti budovy nenachádzajú. V podateľni hlavnej budovy je možné odovzdať všetky druhy žiadostí osobne (stránkové hodiny podateľne).

Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní sídli na adrese Černyševského 27, 851 01 Bratislava – Petržalka. Na tejto adrese sa neprijímajú osobne podané žiadosti, návštevy (okrem vopred dohodnutého prevzatia dokladov) ani sa neprijíma pošta. Zásielka smerovaná poštou alebo kuriérom na túto adresu sa Vám vráti a žiadosť prinesená na túto adresu bude zaslaná internou poštou na podateľňu, kde bude zaevidovaná s oneskorením 1-2 dní.

 1. Aké existujú spôsoby uznania zahraničného vysokoškolského vzdelania alebo získania rozhodnutia o uznaní ? / Čo mám urobiť, ak si chcem dať zapísať akademický titul do OP?

Uznávací proces za účelom používania titulu, zápisu titulu do občianskeho preukazu alebo z iného dôvodu súvisiaceho výlučne s používaním akademického titulu neexistuje. Akademický titul sa získava úspešným absolvovaním vysokoškolského štúdia a udeľujú ho vysoké školy. MŠVVŠ SR nemôže udeliť ani uznať akademický titul, môže len uznať doklad o vzdelaní, ktorým bol zahraničný akademický titul udelený.

Používanie akademického titulu v úradnom styku (občiansky preukaz alebo iné verejné listiny) je možné až po uznaní samotného dokladu o vzdelaní, ktorým bol udelený aj akademický titul. Iné používanie akademického titulu (vizitky, oslovenie, bežný úradný styk) zákon neupravuje.

Do občianskeho preukazu alebo pasu Vám Okresné riaditeľstvo Policajného zboru zapíše zahraničný akademický titul len na základe rozhodnutia o uznaní Vášho dokladu o vzdelaní (okrem dokladov z Českej republiky, ktoré sú na základe prezidentskej zmluvy rovnocenné s dokladmi vydanými v SR, preto si titul absolvent môže dať zapísať do občianskeho preukazu titul bez uznania diplomu, za tých istých podmienok, ako absolventi slovenských vysokých škôl).

Rozhodnutie je možné získať v rámci profesijného uznávania (uznávanie na výkon regulovaného povolania) ako aj akademického uznávania (uznávanie na pokračovanie v štúdiu a iné účely).

Pri obidvoch typoch uznania platí, že akademický titul sa v rozhodnutí uvádza v znení a skratke tak, ako bol priznaný v štáte pôvodu. Akademický titul sa nepreklápa ani neprekladá do slovenského jazyka a uznaním dokladu o vzdelaní na príslušnom stupni nevzniká právo používať akademický titul udeľovaný absolventom toho istého stupňa vysokoškolského vzdelania v SR, prípadne obidva tituly.

 1. Akým spôsobom sú rozhodnutia/stanoviská/potvrdenia doručované?

Zákon o e-Governmente (305/2013 Z. z., § 31a) zaviedol do praxe centrálne úradné doručovanie dokumentov, čo znamená, že všetky štátne rozpočtové organizácie sú povinné doručovať elektronické úradné dokumenty prostredníctvom správcu modulu elektronického doručovania, ktorým je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).

Centrálne úradné doručovanie dokumentov znamená, že MŠVVŠ SR neodosiela elektronický úradný dokument individuálne, ale autorizovaný dokument odošle prostredníctvom modulu elektronického doručovania (modul na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk) a následne NASES zabezpečí jeho doručenie do elektronickej schránky adresáta. Ak elektronická schránka adresáta nie je aktivovaná, NASES zabezpečí jeho doručenie adresátovi v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty. Adresátovi je okrem samotného rozhodnutia/stanoviska/potvrdenia v listinnej podobe zaslaná aj doložka o autorizácii, ktorá obsahuje informáciu, ktorý orgán daný dokument vydal a presný časový údaj, kedy bol dokument elektronicky autorizovaný (=podpísaný).

Keďže zasielaný dokument je listinným rovnopisom elektronického dokumentu, neobsahuje podpis ani odtlačok pečiatky MŠVVŠ SR. Napriek tomu má rovnaké právne účinky ako elektronický úradný dokument (=originál), z ktorého bol vyhotovený. Ak rozhodnutie predkladáte ďalej úradom, majú akceptovať dokument, ako Vám bol zaslaný (rozhodnutie spolu s doložkou o autorizácii).

Bližšie informácie týkajúce sa centrálneho úradného doručovania je možné nájsť na nasledujúcich odkazoch. V prípade problémov s centrálnym úradným doručovaním odporúčame kontaktovať príslušné kontaktné centrá:

Ústredný portál verejnej správy
NASES Centrálne úradné doručovanie

 1. Žiada sa odo mňa doložka právoplatnosti alebo doložka o autorizácii k rozhodnutiu vydanému MŠVVaŠ SR. O aké dokumenty ide a kde ich získam?

Doložka o autorizácii je dokument, ktorý osvedčuje elektronický podpis v listinnej forme elektronického úradného dokumentu. Doložka o autorizácii nahrádza vlastnoručný podpis a/alebo odtlačok pečiatky na listine, ktorá bola vyhotovená ako elektronický úradný dokument. Podľa zákona o e-Governmente sa rozhodnutia MŠVVaŠ SR vydávajú ako elektronické úradné dokumenty s kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Osobám, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku, sú doručované elektronické úradné dokumenty priamo do schránky (bez doložky o autorizácii). Osobám, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku, sú doručované tzv. listinné rovnopisy, ktoré namiesto podpisu a pečiatky obsahujú doložku o autorizácii. Ak Vám bol doručený takýto dokument, vždy ho predkladajte spolu s doložkou o autorizácii, a to aj v prípade, že nie je pevne spojená s rozhodnutím.

Doložka právoplatnosti osvedčuje nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie je právoplatné, keď sa voči nemu nemožno odvolať. Rozhodnutia MŠVVaŠ SR ako rozhodnutia v správnom konaní majú 15-dňovú lehotu na odvolanie (rozklad), ktorá začína plynúť po doručení rozhodnutia. Rozhodnutie preto nemôže byť prvotne doručené ako právoplatné.

Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť po uplynutí lehoty na odvolanie alebo skôr – dňom, kedy sa vzdáte práva na odvolanie a oznámite to MŠVVŠ SR. O doložku právoplatnosti môžete požiadať po doručení rozhodnutia a vydaná bude s dátumom, kedy uplynula lehota na odvolanie alebo dátumom, kedy ste sa vzdali práva na odvolanie. Formulár žiadosti o doložku právoplatnosti a viac informácií nájdete na stránke MŠVVŠ SR týkajúcej sa odvolacieho konania a právoplatnosti.

 1. Získal som profesijný titul MBA (LL.M., DBA a pod.) na vysokej škole s pôvodom v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, alebo na jej pobočke pôsobiacej v Slovenskej republike. Ako postupovať pri uznaní dokladu o vzdelaní alebo zápise titulu do dokladu totožnosti?

Doklad o udelení profesijného titulu Master of Business Administration (MBA) udelený na základe kurzu celoživotného vzdelávania (aj v prípade, že ho poskytuje vysoká škola) nie je dokladom o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa v zmysle právneho poriadku uvedených štátov. Nie je preto rovnocenný dokladu o formálnom, vysokoškolskom vzdelaní v Slovenskej republike a nie je ho možné považovať za akademický titul. V procese uznávania vysokoškolského vzdelania preto tento doklad nebude uznaný a nebude vydané rozhodnutie, ktoré umožňuje zápis titulu do dokladu totožnosti, nakoľko zápis je možný len v prípade akademického titulu. Osobitný proces na uznanie zahraničného profesijného titulu neexistuje.

Uvedené sa nevzťahuje na štáty, v ktorých kvalifikácia alebo titul Master of Business Administration predstavuje riadne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa ich právneho poriadku, so zodpovedajúcou akreditáciou študijného programu, kreditovou dotáciou a pod.

 

 

 

 

 

 

Skočiť na začiatok stránky