Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Dotazník: Zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov v programovom období 2007-2013

11.12.2013 - Za účelom zníženia administratívnej záťaže v procese implementácie fondov EÚ pripravil Centrálny koordinačný orgán dotazník, ktorého cieľom je zhodnotenie stupňa administratívnej záťaže prijímateľo…

Posledná možnosť zapojiť sa do súťaže Vitaj v našom regióne!

06.12.2013 -      Už len dva týždne majú žiaci 8. ročníkov základných škôl príležitosť zapojiť sa do súťaže Vitaj v našom regióne! vyhlásenej Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre št…

Výskum a vývoj v programovom období 2007 - 2013

05.12.2013 -      Na Slovensku sa za posledných sedem rokov prostredníctvom 420 dopytovo orientovaných projektov v  hodnote nenávratného finančného príspevku (NFP) takmer 845 miliónov eur výrazne podporila v…

V Martine vybudujú vedecký park pre biomedicínu

29.11.2013 -      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič spolu s rektorom Univerzity Komenského v Bratislave Karolom Mičietom podpísali dnes na pôde MŠVVaŠ SR Zmluvu o poskytnutí nenávra…

Oznámenie o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

28.11.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení nie…

Vďaka tabletom a interaktívnym tabuliam zatraktívnime žiakom vyučovanie

20.11.2013 -      Mnohé základné a stredné školy na Slovensku budú môcť už onedlho využívať vo vyučovaní tablety, interaktívne tabule či notebooky, materským školám budú  naviac dodané tlačiarne. Tieto digit…

Informácia o zvýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier s kódom OPVaV-2013/2.2/09-RO

19.11.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj informuje žiadateľov, že v súlade s § 13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpo…

Dnes bola vyhlásená súťaž Vitaj v našom regióne!

13.11.2013 -      Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila 13. novembra 2013 cudzojazyčnú súťaž s názvom Vitaj v našom regióne!. Zapojiť sa do nej…

Informácia o zmene povinnej prílohy č. 3-15 k Žiadosti o NFP k priebežnej výzve s kódom OPVaV-2013/2.2/10-RO

12.11.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj informuje žiadateľov, že na základe § 13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpo…

NÚCEM overuje kvalitu nových testov pre elektronické prostredie na 52 školách

11.11.2013 -      Žiaci v 52 základných a stredných školách z celého Slovenska budú počas najbližších dní testovať prvé úlohy, ktoré vytvorili učitelia v regiónoch v rámci národného projektu Zvyšovanie kvali…

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku