Navigácia

Režimy uznávania odborných kvalifikácií

>> ENGLISH VERSION

Na tejto stránke nájdete bližšie informácie o tom, akým spôsobom sa v Slovenskej republike posudzuje odborná kvalifikácia na výkon regulovaných povolaní a takisto pravidlá týkajúce sa ovládania slovenského jazyka. Režim uznávania závisí od typu povolania a štátu pôvodu, ktorým môže byť členský štát (štát EÚ, EHS alebo Švajčiarsko) alebo nečlenský štát. Špecifické pravidlá majú tzv. sektorové povolania (lekár, sestra, zubný lekár, pôrodná asistentka, farmaceut, veterinárny lekár a architekt), ktorých odborná príprava bola zosúladená naprieč členskými štátmi, a preto ju nie je potrebné porovnávať. Pri ostatných povolaniach alebo pri odbornej kvalifikácii z tretích štátov sa postupuje všeobecným systémom uznávania odborných kvalifikácií, ktorý zahŕňa porovnanie rozsahu a obsahu odbornej prípravy. Špecifický postup sa navyše uplatňuje pri uznávaní zdravotníckych odborných kvalifikácií pracovníkov z tretích krajín, ktorí musia okrem uznania absolvovať doplňujúcu skúšku.

Na tejto stránke:
Možno hľadáte:

 

Režimy uznávania v Slovenskej republike

Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaného povolania sa uskutočňuje v troch režimoch:
  1. systém automatického uznávania kvalifikácií,
  2. systém uznávania na základe nadobudnutých práv a
  3. všeobecný systém uznávania odborných kvalifikácií.
Systém automatického uznávania kvalifikácii sa uskutočňuje na základe princípu koordinovaného vzdelávania. Ide o povolania lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, veterinárny lekár a architekt. V prípade uvedených povolaní sa členské štáty Európskej únie, Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Švajčiarsko (ďalej len "členské štáty") dohodli na koordinácii vzdelania, ktorá spočíva v dodržiavaní minimálnych štandardov pre odbornú prípravu stanovených smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácii.

Podľa systému automatického uznávania kvalifikácii sa postupuje v prípade kvalifikácii lekárov, zubných lekárov, farmaceutov, sestier, pôrodných asistentiek, veterinárov a architektov ktoré boli nadobudnuté na území členského štátu po tzv. referenčnom dátume, ktorým môže byť dátum vstupu členského štátu, alebo iný dátum, ktorý oznámil členský štát.
 
Zdravotnícke povolania lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra a pôrodná asistentka
Zoznam zdravotníckych povolaní s koordináciou vzdelania, pri ktorých sa aplikuje systém automatického uznávania kvalifikácií je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania. Súčasťou zoznamu sú názvy dokladov o odbornej kvalifikácii, ktoré sa uznávajú automaticky, ako aj referenčné dátumy pre jednotlivé štáty.

Pre uvedené povolania je príslušným orgánom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Informácie o podaní žiadosti sú dostupné na našej stránke.
 
Veterinári
Zoznam automaticky uznávaných kvalifikácií je uvedený v prílohe č. 2 zákona č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Viac informácií je dostupných na stránke príslušných orgánov, Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, ktoré uznávajú odborné kvalifikácie pre povolanie veterinárny lekár (uznanie ktoréhokoľvek príslušného orgánu je platné a rovnocenné).
 
Architekti
Zoznam automaticky uznávaných kvalifikácií je uvedený v prílohe č. 2 a 3 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
Viac informácií je dostupných na stránke Slovenskej komory architektov, ktorá uznáva odborné kvalifikácie z členských štátov pre povolanie autorizovaný architekt.

Systém uznávania na základe nadobudnutých práv sa aplikuje na okruh vyššie uvedených sektorových povolaní (lekárov, zubných lekárov, farmaceutov, sestier, pôrodných asistentiek, veterinárnych lekárov a architektov), ak vzdelanie bolo získané pred referenčným dátumom, zmenil sa názov diplomu alebo z iného dôvodu vzdelanie nie je uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania, prílohe č. 2 zákona č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo prílohe č. 2 a 3 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Všeobecný systém uznávania odborných kvalifikácií sa aplikuje pri povolaniach, pri ktorých nedochádza ku koordinácii vzdelania. Všeobecný systém uznávania dokladov o vzdelaní je založený na domnienke porovnateľnosti, čo znamená, že pri rozhodovaní o uznaní dokladu o vzdelaní sa porovnáva rozsah a obsah vzdelania žiadateľa s rozsahom a obsahom vzdelania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike. Na základe tejto porovnateľnosti možno následne uznať alebo neuznať doklad o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike.

Podľa všeobecného systému uznávania sa postupuje aj v prípade všetkých kvalifikácií, ktoré boli nadobudnuté na území nečlenského štátu.

Príslušné orgány pre jednotlivé regulované povolania sú uvedené v databáze regulovaných povolaní.

Uznávanie zdravotníckych odborných kvalifikácií nadobudnutých na území nečlenských štátov (všetky zdravotnícke povolania) sa uskutočňuje v dvojstupňovom procese. V prvom stupni žiadateľ požiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznanie dokladu o vzdelaní. Pri uznávaní dokladov o vzdelaní sa posúdi, či doklad o vzdelaní bol nadobudnutý na štátom uznanej škole a či vzdelanie spĺňa formálne náležitosti porovnateľnosti podľa požiadaviek definovaných v Nariadení vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

Po uznaní dokladu o vzdelaní žiadateľ je povinný vykonať doplňujúcu skúšku na strednej alebo vysokej škole, ktorá poskytuje rovnaký študijný program, aký bol absolvovaný z dôvodu preverenia skutočných vedomostí migrantov.

Doklad o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaný v treťom štáte sa automaticky uzná za rovnocenný s dokladom o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaným v Slovenskej republike na základe uznaného dokladu o vzdelaní a doplňujúcej skúšky vykonanej po uznaní dokladu vzdelaní na uznanej vysokej škole alebo uznanej strednej škole v Slovenskej republike. Doklad o úspešnom vykonaní doplňujúcej skúšky sa prikladá k žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie, ako povinná príloha žiadosti.
Skočiť na začiatok stránky