Navigácia

Programové obdobie 2004 – 2006

V programovom období 2004-2006 plnilo Ministerstvo školstva SR úlohy sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „SOP ĽZ") a Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 3 (ďalej len JPD BA Cieľ 3) a úlohu platobnej jednotky. Riadiacim orgánom pre SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3 v programovom období 2004-2006 bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3 boli spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu.

Tieto úlohy zverila vláda Ministerstvu školstva SR svojimi uzneseniami. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 317 zo dňa 27. marca 2002 bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky určené ako riadiaci orgán pre SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3 a zároveň uznesením č. 476 zo dňa 9. mája 2002 vláda Slovenskej  republiky súhlasila s rámcovým vymedzením pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu a Ministerstva školstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu  pod riadiacim orgánom pre realizáciu SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky