Programové obdobie 2004 – 2006

Ministerstvo školstva SR: Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3
 
     Odbor pre Operačný program Vzdelávanie na sekcii európskych záležitostí Ministerstva školstva SR v programovom období 2004-2006 plní úlohy sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „SOP ĽZ“) a Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 3 (ďalej len „JPD BA Cieľ 3“).
 
     Tieto úlohy zverila vláda Ministerstvu školstva SR svojimi uzneseniami. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 317 zo dňa 27. marca 2002 bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky určené ako riadiaci orgán pre SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3 a zároveň uznesením č. 476 zo dňa 9. mája 2002 vláda Slovenskej  republiky súhlasila s rámcovým vymedzením pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu a Ministerstva školstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu  pod riadiacim orgánom pre realizáciu SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3.
  • Aktuality a oznamy
  • Archív výziev na predkladanie projektov v rámci SOP Ľudské zdroje a JPD NUTS II - Bratislava Cieľ 3
  • Zoznam zazmluvnených projektov za programové obdobie 2004 – 2006
  • Dokumenty
  • Metodické pokyny a usmernenia SORO pre SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3 (2004 - 2007)
  • Publicita
  • Často kladené otázky
  • Kontakty
  • Užitočné linky
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku