» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2004 – 2006 » Publicita

Publicita

Cieľom informovania a publicity o pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ je zvyšovanie povedomia a prehľadnosti, pokiaľ ide o činnosti Európskej únie tak, aby sa vytvoril ucelený obraz o príslušnej pomoci vo všetkých členských štátoch EÚ. Informovanie a publicita zabezpečujú informácie o možnostiach pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ. Povinnosti konečného prijímateľa/príjemcu pomoci v oblasti publicity sú definované v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.