» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2004 – 2006 » Kontakty

Kontakty

sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Peter Viglaš (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 561 Fax: 02/59374 568 sekretariat.ssfeu@minedu.sk