Navigácia

Finančný poradca

Zákon regulujúci povolanie zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kvalifikačná podmienka ukončené najmenej úplné stredné odborné vzdelanie, najmenej sedemročná odborná prax v sektore, v ktorom má osoba záujem vykonávať finančné sprostredkovanie, úspešne vykonaná odborná skúška s certifikátom a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné poradenstvo
Orgán uznávajúci doklad o vzdelaní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Orgán uznávajúci odbornú kvalifikáciu Národná banka Slovenska
Preskúmanie kvalifikácie pred prvým poskytnutím služby (čl. 7 ods. 4) nie
Európsky profesijný preukaz nie

Usadenie sa (postup)

Žiadateľ podá žiadosť, ktorá obsahuje predpísané informácie (napríklad vyplnením formulára) spolu s povinnými prílohami. Správny orgán do jedného mesiaca preverí, či je kompletná. Pokiaľ žiadosť nebude mať všetky predpísané náležitosti, príslušný orgán vyzve žiadatelia na doplnenie, určí lehotu na doplnenie a preruší konanie. Zároveň žiadateľa upovedomí, že v prípade nedoplnenia konanie zastaví. Na základe kompletnej žiadosti príslušný orgán vydá rozhodnutie v lehote uvedenej nižšie. Rozhodnutie má obsahovať všetky náležitosti, vrátane poučenia o opravných prostriedkoch. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť, keď sa voči nemu nemožno odvolať.
1. Uznanie dokladu o vzdelaní: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Uznanie odbornej kvalifikácie: Národná banka Slovenska
  • popis: uznanie odbornej kvalifikácie po uznaní dokladu o vzdelaní Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • postup: žiadateľ orgánu predloží kompletnú písomnú alebo elektronickú žiadosť s predpísanými prílohami (§ 31 zákona č. 422/2015 Z. z.)
  • správny poplatok: v hodnote 70 eur (viac informácií)
  • webstránka: Národná banka slovenska
  • elektronická služba: Ústredný portál verejnej správy (nájdite poskytovateľa v zozname)
  • vybavovacia lehota: 1 mesiac
  • možnosti odvolania: do 15 dní podľa Správneho poriadku na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal (viac informácií)

Dočasné poskytovanie služieb (len členské štáty)

Skočiť na začiatok stránky