Navigácia

Dočasné a príležitostné poskytovanie služieb

Každý, kto spĺňa podmienky na poskytovanie služieb podľa právnych predpisov iného členského štátu (ďalej len „poskytovateľ služieb“), môže dočasne a príležitostne poskytovať rovnaké služby na území Slovenskej republiky bez uznania odbornej kvalifikácie, ak
a) toto povolanie je v členskom štáte, v ktorom poskytoval služby, regulovaným povolaním alebo je regulované vzdelávanie a odborná príprava vyžadovaná na výkon príslušného povolania alebo
b) vykonával toto povolanie najmenej jeden rok počas predchádzajúcich desiatich rokov v členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch, v ktorých sa toto povolanie nereguluje.
 
To, či ešte ide o dočasný a príležitostný charakter (a nie usadenie) sa posudzuje podľa druhu povolania, najmä podľa trvania, frekvencie, pravidelnosti a nepretržitosti poskytovania služieb.
 
Poskytovateľ služieb má právo na dočasnú registráciu v registri komory alebo v inej obdobnej organizácii podľa osobitných predpisov.

Postup pri dočasnom a príležitostnom poskytovaní služieb

Postupujte podľa typu regulovaného povolania
  1. Zdravotnícke povolania: informácie sú zverejnené na stránkach Ministerstva zdravotníctva SR
  2. Architekti: informácie sú zverejnené na stránkach Slovenskej komory architektov
  3. Povolania v stavebníctve (autorizovaný stavebný inžinier a pod.): informácie sú zverejnené na stránkach Slovenskej komory stavebných inžinierov
  4. Remeselné a viazané živnosti: informácie sú zverejnené na stránkach Jednotného kontaktného miesta v SR
  5. Ostatné regulované povolania:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje formulár oznámenia o dočasnom poskytovaní služieb. Tento formulár sa zasiela na orgán, ktorý uznáva odbornú kvalifikáciu na výkon regulovaného povolania v SR
Formulár oznámenia o dočasnom poskytovaní služieb

Databáza regulovaných povolaní (vyhľadajte orgán zodpovedný za uznanie odbornej kvalifikácie)

Prílohami oznámenia o dočasnom poskytovaní služieb, ktoré žiadateľ spolu s oznámením predkladá príslušnému orgánu pred prvým poskytnutím služby sú:
a) kópia dokladu totožnosti,
b) osvedčená kópiu dokladu o odbornej kvalifikácii (notárom alebo matrične overená kópia),
c) doklad o poskytovaní služieb, ak ide o neregulované povolanie v štáte pôvodu a poskytovateľ služby sa preukazuje praxou najmenej jedného roka z posledných 10 rokov,
d) doklad o oprávnení poskytovať služby rovnakého druhu vydaný príslušným orgánom členského štátu a doklad o tom, že poskytovanie služieb nie je poskytovateľovi obmedzené alebo zakázané, a
e) potvrdenie o tom, že poskytovateľovi služieb nebol dočasne alebo trvale pozastavený výkon povolania a že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak ide o povolania v oblasti bezpečnosti, zdravotníctva alebo výchovy a vzdelávania.
f) vyhlásenie o poistení alebo o iných prostriedkoch osobnej a kolektívnej ochrany, ak sa poistenie pre určitú službu vyžaduje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky (prekladá sa opätovne raz ročne za každý kalendárny rok, v ktorom sú poskytované služby).
 
Pri zmene skutočností preukazovaných dokladmi podľa odseku 2 je poskytovateľ služieb povinný do ôsmich dní odo dňa, v ktorom k rozhodujúcej skutočnosti došlo, písomne oznámiť zmenu a preukázať ju dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu.
Skočiť na začiatok stránky