Povolania podľa článku 7(4) smernice

Na účely zabezpečenia ochrany zdravia alebo bezpečnosti príjemcu služieb môže príslušný orgán preskúmať odbornú kvalifikáciu poskytovateľa služieb pred prvým poskytnutím služby v Slovenskej republike.

Slovenská republika identifikovala všetky zdravotnícke regulované povolania, ako povolania s vplyvom na verejné zdravie a bezpečnosť. Z uvedeného dôvodu sa na túto skupinu povolaní aplikuje článok 7, ods. 4 smernice, s výnimkou kvalifikácii, na ktoré sa vzťahuje systém automatického uznávania (článok 21 až článok 45 smernice).

Ministerstvo zdravotníctva SR v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve udeľuje hosťujúcej osobe povinnosť pred začatím činnosti písomne oznámiť výkon zdravotníckeho povolania ministerstvu. Opatrenie sa týka menovite týchto zdravotníckych profesií:
 
 • Zubný asistent
 • Zdravotnícky záchranár
 • Pracktická sestra
 • Sanitár
 • Rádiologický technik
 • Ortopedický technik
 • Všeobecný lekár
 • Zubný lekár
 • Pôrodná asistentka
 • Farmaceut
 • Sestra
 • Zubný technik
 • Dentálna hygienička
 • Optometrista
 • Očný optik
 • Masér
 • Nutričný terapeut
 • Fyzioterapeut
 • Farmaceutický laborant
 • Zdravotnícky laborant
 • Technik pre zdravotnícke pomôcky
 • Liečebný pedagóg v zdravotníctve
 • Verejný zdravotník
 • Laboratórny diagnostik
 • Fyzik v zdravotníctve
 • Psychológ v zdravotníctve
 • Logopéd
 • Špecializačné odbory v medicíne
Ministerstvo vnútra SR v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z o horskej záchrannej službe udeľuje hosťujúcej osobe povinnosť pred začatím činnosti písomne oznámiť výkon povolania horská vodcovská služba – Národnej asociácii horských vodcov Slovenskej republiky:
 
 • Horská vodcovská činnosť
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku