Financovanie športu v roku 2020

REGISTER POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2020
VYÚČTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV POSKYTNUTÝCH V ROKU 2020

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY V ROKU 2020:

Príspevok uznanému športu (§ 68 zákona č. 440/2015 Z. z.)
Metodický manuál
Formulár - žiadosť
Formulár - register
Výpočet podielu príspevkov uznaným športom na rok 2020
Vysvetlivky k postupu výpočtu podielu uznanému športu na rok 2020
Výpočet príspevkov uznaným športom na rok 2020 (schválený p. ministerkou dňa 20.12.2019)
Výpočet príspevkov uznaným športom na rok 2020 - doplatok (schválený p. ministrom dňa 14.10.2020)

Príspevok športovcom top tímu (§ 75 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z.)
Kritéria pre poskytovanie príspevku športovcom zaradeným do zoznamu športovcov Top tímu v roku 2020
Príspevky športovcom zaradených do zoznamu športovcov Top tímu

Príspevok Slovenskému olympijskému a športovému výboru (§ 75 ods. 3 písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z.)
Príspevok pre Slovenský olympijský a športový výbor na rok 2020 je 1 433 495 eur (SCHVÁLENÝ p. ministrom dňa 11.08.2020)

Príspevok na šport zdravotne postihnutých (§ 75 ods. 3 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z.)
Príspevok na šport zdravotne postihnutých na rok 2020 je 2 508 617 eur (SCHVÁLENÝ p. ministrom dňa 11.08.2020) v zložení:
- činnosť Deaflympijského výboru Slovenska v sume 153 528 eur
- činnosť Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov v sume 50 172 eur
- činnosť Slovenského paralympijského výboru v sume 1 327 309 eur
- činnosť Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov v sume 598 305 eur
- činnosť Špeciálnych olympiád Slovensko v sume 379 303 eur

Výzva na predkladanie žiadostí  o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2020 číslo F-2020-DOT01 (§ 70 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z.)
Informácia pre žiadateľov: na príjem všetkých verejných prostriedkov stačí mať podľa § 66 zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriadený jeden samostatný bankový účet
Text výzvy
Formulár žiadosti
Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa výzvy F-2020-DOT01
Účel 01 Rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa zákona č. 440/2015 Z. z.
Účel 02 Organizovanie významných a tradičných športových podujatí na území SR v roku 2020
Účel 03 Podpora značenia turistických a cykloturistických trás
Účel 04 Finančné odmeny trénerom mládeže za dosiahnuté výsledky ich športovcov v roku 2019 a za celoživotnú prácu s mládežou
Účel 04 Finančné odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2019
Účel 05 Podpora pohybových aktivít detí, mládeže, seniorov a športu pre všetkých

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2020 číslo F-2020-DOT02 (§ 70 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z.)
(termín ukončenia predkladania žiadostí je 15. júl 2020)
Text výzvy
Formulár žiadosti
Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa výzvy F-2020-DOT02:
Účel 01 Organizovanie významných medzinárodných a tradičných športových podujatí na území Slovenskej republiky, konaných od 01.01.2020 do 31.12.2020
Účel 02 Reštart športu po epidémii Covid-19

Príspevok na národný športový projekt (§ 75 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 440/2015 Z. z.)
Príspevok na národný športový projekt - plnenie úloh verejného záujmu v športe (SCHVÁLENÝ p. ministerkou)
Príspevok na národný športový projekt - plnenie úloh verejného záujmu v športe (SCHVÁLENÝ p. ministrom)
Príspevok na národný športový projekt - plnenie úloh verejného záujmu v športe (SCHVÁLENÝ p. ministrom)
Príspevok na národný športový projekt - plnenie úloh verejného záujmu v športe (SCHVÁLENÝ p. ministrom)
Príspevok na národný športový projekt - plnenie úloh verejného záujmu v športe (SCHVÁLENÝ p. ministrom)
Príspevok na národný športový projekt - organizácia významnej súťaže alebo účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) vrátane prípravy na túto súťaž podľa § 75 ods. 2 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. (SCHVÁLENÝ p. ministrom)
Príspevok na národný športový projekt - organizácia významnej súťaže alebo účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) vrátane prípravy na túto súťaž podľa § 75 ods. 2 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. (SCHVÁLENÝ p. ministrom)

Skočiť na začiatok stránky