Dokumenty a predpisy

Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021 – 2028

Dňa 14. 12. 2021 Vláda SR schválila uznesením č. 754 nový strategický dokument pre oblasť mládeže – Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021 – 2028. Tento dokument nadväzuje na Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020, Koncepciu rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 a Akčné plány pre napĺňanie Koncepcie rozvoja práce s mládežou, pričom vychádza aj zo Stratégie EÚ pre mládež na roky 2019-2027, ktorá je politickým dokumentom určujúcim priority pre spoluprácu členských štátov EÚ v oblasti politiky mládeže, ktorá poskytuje rámec cieľov, zásad, priorít, kľúčových oblastí a opatrení pre spoluprácu týkajúcu sa politiky v oblasti mládeže pre všetky príslušné zainteresované strany. Náležitú pozornosť venuje zapájaniu mladých ľudí, ich spájaniu a posilňovaniu ich postavenia. Stratégia sa zameriava na desať prioritných oblastí, ktoré sú vzájomne prepojené: Mladí ľudia v centre záujmu spoločnosti a politík; Participácia; Práca s mládežou a voľný čas; Dobrovoľníctvo; Inklúziarovnosť a nediskriminácia; Kľúčové kompetencie; Zamestnanosť; Digitálna transformácia; Udržateľná a zelená budúcnosť; a Zdravý životný štýl a psychické zdravie. V rámci nich Stratégia obsahuje celkovo 14 cieľov, 88 opatrení a 94 merateľných indikátorov.


Novela Zákona č. 282/2008 Z.z o podpore práce s mládežou

V roku 2019 došlo z pohľadu mládežníckej politiky k významnému kroku, kedy bola dňa 16. októbra 2019 schválená Národnou radou Slovenskej republiky novela Zákona č. 282/2008 Z.z o podpore práce s mládežou. Po 11 rokoch aplikačnej praxe boli identifikované nevyhnutné zmeny vzhľadom na súčasné potreby mladých ľudí, ale aj aktérov práce s mládežou na Slovensku. Na tieto zmeny bolo potrebné flexibilne reagovať a preto MŠVVaŠ SR a odbor mládeže pripravili návrh novely zákona v spolupráci s jednotlivými aktérmi mládežníckej politiky. Výsledkom tohto snaženia je schválené znenie novely zákona, na ktorom sa zhodli všetky zúčastnené strany a ktoré získalo aj podporu poslancov NR SR.

Zákon okrem iného upravuje:

         • základné pojmy používané v práci s mládežou a stanovuje v súlade s európskymi dokumentmi najvyššiu vekovú hranicu 
           mládežníka najviac do 30 rokov,
         • definície práce s mládežou, neformálneho vzdelávania a ďalších aktérov,
         • činnosť mládežníckeho parlamentu,
         • činnosť akreditačnej komisie,
         • akreditáciu vzdelávacích programov v oblasti neformálneho vzdelávania mládeže,
         • udeľovanie značky kvality „Moderné centrum mládeže“,
         • financovanie práce s mládežou,
         • systém práce s mládežou v obciach a na úrovni vyšších územných celkov.


Najzásadnejšie prínosy novely:

Cieľom novelizovaného zákona je najmä podporiť a posilniť kvalitu práce s mládežou a jej prínos pre osobný, profesionálny a sociálny rozvoj mládeže prostredníctvom neformálneho vzdelávania. To môžeme dosiahnuť a zabezpečiť efektívnejšou medzirezortnou a medzisektorovou spoluprácu aktérov v oblasti starostlivosti o mládež na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni. Novela preto obsahuje kompetencie jednotlivých aktérov v tejto oblasti. Zameriava sa aj na podporu rozvoja participácie a angažovanosti mládeže pri správe vecí verejných na všetkých úrovniach, a to definovaním činnosti mládežníckych parlamentov, ktoré doteraz nemali legislatívnu oporu v žiadnom zo zákonov.

Výraznou novinkou je zavedenie udeľovania značky kvality „Moderné centrum mládeže“ pre subjekty pôsobiace v práci s mládežou. Novela zákona upravuje aj účel poskytnutia dotácií zo štátneho rozpočtu, ako aj niektoré podmienky poskytnutia takejto dotácie s cieľom uľahčiť žiadateľom možnosť sa o dotáciu v oblasti práce s mládežou uchádzať. Z toho dôvodu sa znížila mieru spolufinancovania pre príjemcov dotácie, do ktorej je navyše možné započítať aj hodnotu dobrovoľníckej práce, ktorá má v tomto sektore veľký význam.

Úplné novelizované znenie Zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou v znení novely č. 360/2019 Z.z. nadobudlo účinnosť 01.01.2020.

 

Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020

 

Vláda SR dňa 23. apríla 2014 uznesením č. 192 schválila Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 - 2020 (anj). Strategický dokument nadväzoval na priority predchádzajúcej koncepcie štátnej politiky v oblasti mládeže a vytváral aj rámec podpory a rozvoja pre mladých ľudí do 30 rokov na Slovensku. V roku 2021 bola prijatá nová Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021 – 2028.

Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020

Vláda SR dňa 13. januára 2016  uznesením č. 16  schválila Koncepciu rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 (anj). Koncepcia špecifikuje prioritné ciele štátu v oblasti práce s mládežou do roku 2020 a nadväzuje na Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. Vychádza z uvedeného strategického dokumentu a prispieva k napĺňaniu strategických cieľov pre oblasť práce s mládežou, ako jednej zo základných tematických priorít stratégie. Koncepcia je rozdelená do piatich tematických oblastí, v ktorých je vždy stručne uvedený zjednodušený popis východiskovej situácie, vízia, ku ktorej sa má práca s mládežou do roku 2020 priblížiť a konkrétne ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť v roku 2020. Pre napĺňanie koncepcie v rokoch 2017 - 2018 bol schválený Akčný plán, na ktorý nadväzuje Akčný plán schválený na roky 2019-2020. 
 

Správa o mládeži

Strednodobé hodnotenie Stratégie SR pre mládež predstavuje Správa o mládeži 2018, ktorá je v poradí tretím komplexným materiálom, ktorý prezentuje súčasný život mladých ľudí na Slovensku na základe výskumov a zistení mnohých odborníkov. Jej hlavným cieľom je zmapovať aktuálne podmienky života mladých ľudí a na tomto základe zabezpečiť kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. Ide o komplexný dokument, monitorujúci rôzne stránky života mladých ľudí v  Slovenskej republike, informujúci o reálnej situácii a aktuálnych výzvach v špecifických oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži. Vláda SR dňa 13. júna 2018 na svojom rokovaní vzala správu na vedomie.

Predchádzajúce správy: 
Správa o mládeži v Slovenskej republike 2014 (anj)


Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

 
Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (anj) bola schválená dňa 19. apríla 2018 ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (ďalej len „koncepcia“) vychádza zo strategických a koncepčných dokumentov na európskej a národnej úrovni, výskumných zistení v oblasti dobrovoľníctva mládeže a súčasnej praxe. Proces prípravy koncepcie vyplýva z bodu B.10 uznesenia vlády SR č. 105/2017 k Akčnému plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018. Zámerom koncepcie je vytvoriť predpoklady na realizáciu výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu na všetkých stupňoch vzdelávania v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, vymedziť ciele a princípy výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu a stanoviť opatrenia na ich realizáciu. Materiál obsahuje návrh opatrení a odporúčaní na realizáciu koncepcie v gestorskej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
Koordináciou tvorby textu a organizačným zabezpečením projektu bola poverená Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Materiál bol vypracovaný participatívnym spôsob v súlade s materiálom Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík (schváleným uznesením vlády SR č. 645/2014) v pracovnej skupine, ktorej úlohou bolo pripraviť návrh výchovy a vzdelávania k dobrovoľníckej činnosti, prostredníctvom ktorej budú deti a mladí ľudia vedení k aktívnej participácii, proaktívnemu prístupu k riešeniu problémov spoločnosti a inkluzívnemu správaniu, prosociálnym postojom a hodnotám. Členmi pracovnej skupiny boli zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, priamoriadených organizácií a zástupcovia mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti dobrovoľníctva.
Skočiť na začiatok stránky