Dokumenty a predpisy

Od 1. septembra 2008 nadobudol účinnosť Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon svojím obsahom zabezpečuje kvalitnejšie podmienky na formovanie mladého človeka ako aktívneho občana, ktorý sa spolupodieľa na kvalite svojho života.
 
Zákon definuje:
  • základné pojmy používané v práci s mládežou a stanovuje v súlade s európskymi dokumentmi najvyššiu vekovú hranicu mládežníka najviac do 30 rokov,
  • čo je prostredie práce s mládežou a špecializovaná činnosť v práci s mládežou, vrátane subjektov pracujúcich s mládežou a subjektov pracujúcich pre mládež na úrovni štátu, vyššieho územného celku a obce,
  • oblasti práce s mladými ľuďmi.
Zákon upravuje:
  • akreditáciu vzdelávacích subjektov a programov v oblasti neformálneho vzdelávania mládeže,
  • financovanie práce s mládežou,
  • vytvorenie systému práce s mládežou v obciach a na úrovni vyšších územných celkov,
  • dobrovoľnú prácu s mládežou v súlade s právom EÚ (transpozícia Smernice Rady 20094/114/ES z 13. decembra 2004).
 
Vláda SR dňa 23. apríla 2014  uznesením č. 192  schválila Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 - 2020 (anj). Strategický dokument nadväzuje na priority predchádzajúcej koncepcie štátnej politiky v oblasti mládeže, ale vytvára aj nový rámec podpory a rozvoja pre mladých ľudí do 30 rokov na Slovensku.  Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže v súlade s bodom B.1 uznesenia č. 192/2014 sa bude podieľať na zabezpečovaní a napĺňaní cieľov stratégie prostredníctvom konkrétnych opatrení a účelových projektov a tiež každoročne spolupracovať pri vypracúvaní informatívnej správy o stave plnenia cieľov stratégie pre ministra školstva, vedy, výskumu a športu.

Plnenie Stratégie v roku 2015

Plnenie Stratégie v roku 2016

Plnenie Stratégie v roku 2017
 

Vláda SR dňa 13. januára 2016  uznesením č. 16  schválila Koncepciu rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 (anj). Koncepcia špecifikuje prioritné ciele štátu v oblasti práce s mládežou do roku 2020 a nadväzuje na Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. Vychádza z uvedeného strategického dokumentu a prispieva k napĺňaniu strategických cieľov pre oblasť práce s mládežou, ako jednej zo základných tematických priorít stratégie. Koncepcia je rozdelená do piatich tematických oblastí, v ktorých je vždy stručne uvedený zjednodušený popis východiskovej situácie, vízia, ku ktorej sa má práca s mládežou do roku 2020 priblížiť a konkrétne ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť v roku 2020. Pre napĺňanie koncepcie v rokoch 2017 - 2018 bol schválený Akčný plán, na ktorý nadväzuje Akčný plán schválený na roky 2019-2020. 


 
Strednodobé hodnotenie Stratégie SR pre mládež predstavuje Správa o mládeži 2018, ktorá je v poradí tretím komplexným materiálom, ktorý prezentuje súčasný život mladých ľudí na Slovensku na základe výskumov a zistení mnohých odborníkov. Jej hlavným cieľom je zmapovať aktuálne podmienky života mladých ľudí a na tomto základe zabezpečiť kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. Ide o komplexný dokument, monitorujúci rôzne stránky života mladých ľudí v  Slovenskej republike, informujúci o reálnej situácii a aktuálnych výzvach v špecifických oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži. Vláda SR dňa 13. júna 2018 na svojom rokovaní vzala správu na vedomie.

Predchádzajúce správy: 
Správa o mládeži v Slovenskej republike 2014 (anj)
 
Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (anj) bola schválená dňa 19. apríla 2018 ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (ďalej len „koncepcia“) vychádza zo strategických a koncepčných dokumentov na európskej a národnej úrovni, výskumných zistení v oblasti dobrovoľníctva mládeže a súčasnej praxe. Proces prípravy koncepcie vyplýva z bodu B.10 uznesenia vlády SR č. 105/2017 k Akčnému plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018. Zámerom koncepcie je vytvoriť predpoklady na realizáciu výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu na všetkých stupňoch vzdelávania v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, vymedziť ciele a princípy výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu a stanoviť opatrenia na ich realizáciu. Materiál obsahuje návrh opatrení a odporúčaní na realizáciu koncepcie v gestorskej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
Koordináciou tvorby textu a organizačným zabezpečením projektu bola poverená Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Materiál bol vypracovaný participatívnym spôsob v súlade s materiálom Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík (schváleným uznesením vlády SR č. 645/2014) v pracovnej skupine, ktorej úlohou bolo pripraviť návrh výchovy a vzdelávania k dobrovoľníckej činnosti, prostredníctvom ktorej budú deti a mladí ľudia vedení k aktívnej participácii, proaktívnemu prístupu k riešeniu problémov spoločnosti a inkluzívnemu správaniu, prosociálnym postojom a hodnotám. Členmi pracovnej skupiny boli zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, priamoriadených organizácií a zástupcovia mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti dobrovoľníctva.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku