Navigácia

Výzva č. 5: Podpora pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl (konzorciá)

Dátum vyhlásenia: 7.8.2023
Dátum uzávierky: 1.12.2023

Dátum aktualizácie: 23.10.2023
Komponent: 8 - Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl
Investícia: 1 – Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl 

Indikatívny výška prostriedkov mechanizmu: 120 000 000,00 € s DPH (100 000 000,00 € bez DPH; DPH: 20 000 000,00 €)

Indikatívny výška prostriedkov mechanizmu na žiadateľa: 60 000 000,00 € s DPH (50 000 000,00 € bez DPH; DPH: 10 000 000,00 €)

Oprávnení žiadatelia: verejné vysoké školy a štátne vysoké školy ktoré predložia hodnotiacu správu k projektovému zámeru podanému v rámci Výzvy na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl (08I01-20-V03)

Cieľom výzvy je podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom  spájania vysokých škôl do väčších celkov, komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.

Tieto ciele sú v súlade s hlavným cieľom Komponentu 8 Plánu obnovy a odolnosti: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl.

Žiadateľ vypracuje žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ŽoPPM) výlučne prostredníctvom Informačného systému Plánu obnovy – ISPO dostupnom na webovom sídle https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/474489261799682048

Prílohy výzvy

Príloha č. 1 - Zoznam integračných aktivít projektu (vzor)
Príloha č. 2 - Zoznam investičných aktivít projektu (vzor)
Príloha č. 3 - Cestovná mapa a investičný plán (vzor)
Príloha č. 4 - Návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (vzor)
Príloha č. 5 - Metodická príručka - budovy v Pláne obnovy
Príloha č. 6 - Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (vzor)
Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených výdavkov a finančné percentuálne limity
Príloha č. 8 - Rozpočet Projektu (vzor)
Príloha č. 9 - Údaje o partnerovi (vzor)
Príloha č. 10 - Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa a partnera (vzor)
 

Prílohy k zmluve o PPM

Príloha č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky 
Príloha č. 2  - Opis projektu  
Príloha č. 3  - Finančné riadenie a monitorovanie Projektu
Príloha č. 4  - Rozpočet Projektu
Príloha č. 5  - Metodická príručka - budovy v Pláne obnovy
 

Metodiky, predpisy, usmernenia

Vzhľadom k tomu, že výzva je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU
  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR
  • dizajn manuál

Svoje otázky môžete písať na: investiciavs@minedu.sk

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky