Výzva č. 1: Podpora pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl

Dátum vyhlásenia: 25.8.2022
Dátum aktualizácie: 6.9.2022
Dátum uzávierky: 25.11.2022
Komponent: 8 - Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl
Investícia: 1 – Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl 

Cieľom výzvy je podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov, budovania integrovanej infraštruktúry ako aj komplexnej modernizácie výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.

Tieto ciele sú v súlade s hlavným cieľom Komponentu 8 Plánu obnovy a odolnosti: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl.

Oprávnenými žiadateľmi sú verejné vysoké školy a štátne vysoké školy.

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je záväzok minimálne dvoch alebo viacerých verejných a/alebo štátnych vysokých škôl k vzájomnému splynutiu alebo zlúčeniu

Na výzvu je alokovaná celková suma 120 883 673,00 EUR bez DPH, t. j. 145 060 407,60 EUR s DPH (DPH 24 176 734,60 EUR).

Suma je indikatívna - môže byť podrobená korekciám vzhľadom na počet a kvalitu žiadostí, požadované sumy v podporených projektoch a požiadavky Európskej komisie.

Prílohy výzvy

Príloha č. 1 - Formulár žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu
Príloha č. 2 - Projektový plán (vzor)
Príloha č. 3 - Cestovná mapa a investičný plán (vzor)
Príloha č. 4 - Finančné a percentuálne limity pre vybrané typy výdavkov
Príloha č. 5 - Návrh vzoru zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu 
Príloha č. 6 - Metodická príručka - budovy v Pláne obnovy
Príloha č. 7 - Súhrnné čestné vyhlásenie (vzor)
Príloha č. 8 - Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (vzor)
Príloha č. 9 - Metodika hodnotenia žiadostí 

Prílohy k zmluve o PPM

Príloha č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky 
Príloha č. 2  - Opis projektu  
Príloha č. 3  - Rozpočet projektu
Príloha č. 4  - Metodická príručka – budovy v pláne obnovy

Metodiky, predpisy, usmernenia

Vzhľadom k tomu, že výzva je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU
  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR
  • dizajn manuál

Svoje otázky môžete písať na: investiciavs@minedu.sk

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky