Výsledky komplexných akreditácií činností vysokých škôl ukončené v rokoch 2009 - 2010

 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Prešovská univerzita v Prešove
 • Univerzita J. Selyeho v Komárne
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 • Akadémia policajného zboru v Bratislave
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • Akadémia umení v Banskej Bystrici
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Bratislavská vysoká škola práva
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku