Navigácia

Sociálny pedagóg

Zákon regulujúci povolanie zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Kvalifikačná podmienka - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku
- iné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky
Orgán uznávajúci doklad o vzdelaní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Orgán uznávajúci odbornú kvalifikáciu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Preskúmanie kvalifikácie pred prvým poskytnutím služby (čl. 7 ods. 4) nie
Európsky profesijný preukaz nie

Usadenie sa (postup)

Žiadateľ podá žiadosť, ktorá obsahuje predpísané informácie (napríklad vyplnením formulára) spolu s povinnými prílohami. Správny orgán do jedného mesiaca preverí, či je žiadosť kompletná. Pokiaľ žiadosť nebude mať všetky predpísané náležitosti, príslušný orgán vyzve žiadateľa na doplnenie, určí lehotu na doplnenie a preruší konanie. Zároveň žiadateľa upovedomí, že v prípade nedoplnenia konanie zastaví. Na základe kompletnej žiadosti príslušný orgán vydá rozhodnutie v lehote uvedenej nižšie. Rozhodnutie má obsahovať všetky náležitosti, vrátane poučenia o opravných prostriedkoch. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť, keď sa voči nemu nemožno odvolať.
1. Uznanie dokladu o vzdelaní: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Uznanie odbornej kvalifikácie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • popis: za uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie zodpovedá ten istý orgán, o uznanie je možné požiadať jednou žiadosťou
  • postup: žiadateľ orgánu predloží kompletnú písomnú alebo elektronickú žiadosť s predpísanými prílohami (viac informácií)
  • žiadosť: Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie na výkon regulovaného povolania (viac informácií)
  • správny poplatok: v hodnote 100 eur (viac informácií)
  • webstránka: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • elektronická služba: Ústredný portál verejnej správy
  • vybavovacia lehota: 3 mesiace po doručení kompletnej žiadosti
  • možnosti odvolania: do 15 dní podľa Správneho poriadku na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal (viac informácií)

Dočasné poskytovanie služieb (len členské štáty)

Skočiť na začiatok stránky