Navigácia

Aktualizácia údajov do Centrálneho registra

Na tomto mieste budú priebežne zverejňované informácie k zberu údajov do Centrálneho registra.
 

Oznámenie o aktualizácii údajov do centrálneho registra.

V súlade so školskou legislatívou registra (znenie zák. 596/2003 § 23a, zák. 138/2019 Z. z. a zák. 245/2008 §157, §158) sú školy povinné do 30.9. a koncom mesiacov október-jún odoslať údaje do centrálneho registra (ďalej len „CR“).

Odosielanie údajov za príslušný mesiac (od októbra) škola môže vykonať v dňoch od 6. v danom mesiaci do 5. v nasledujúcom mesiaci, s výnimkou údajov za december 2021, kedy je údaje možné odoslať do 11. januára 2022 (vrátane). Ak škola odošle údaje mimo týchto stanovených termínov, CR ich za daný mesiac nespracuje a škola si tak nesplní svoju legislatívnu povinnosť odosielania údajov do CR a hrozí jej tak možnosť uloženia sankcie.
Všetky informácie o Rezortnom informačnom systéme (ďalej len „RIS“) a aktualizácii CR, vrátane agregovaných informatívnych údajov za jednotlivé školy sú dostupné na http://crinfo.iedu.sk.
V prípade problémov sa obracajte na helpdesk MŠVVaŠ SR: helpdesk@iedu.sk ; tel. č.: 0800 138 033 – voľba 1 (v čase 8:00 hod. - 15:00 hod.)

Zber údajov do CR sa netýka údajov detí, žiakov a poslucháčov (ďalej len „DŽP“) materských škôl a základných škôl pri zdravotníckom zariadení, avšak naopak údaje o ich zamestnancoch sú povinné. Takisto sa zber jednotkových údajov do CR zatiaľ netýka základných umeleckých škôl – v septembri 2021 vypĺňajú iba štatistické zbery (V24 a V40).
 

Metodický pokyn pre aktualizáciu rezortných údajov do Centrálneho registra pre šk. rok 2021/2022

Zoznam atribútov pre zber údajov do Centrálneho registra v šk. roku 2021/2022

Najčastejšie otázky a odpovede k zberu údajov do Centrálneho registra
Metodické usmernenie pre registráciu odídencov do Centrálneho registra
Usmernenie ku kontrole správnosti zaslania aktualizačných dávok do Centrálneho registra
Návod k oprave chybovej hlášky o nezaslanom žiakovi
Návod na kontrolu údajov v Registri škôl a školských zariadení a riaditeľa zasielaného do Centrálneho registra
Ukončovanie štúdia v materskej, základnej a špeciálnej škole
Ukončovanie štúdia na strednej škole a špeciálnej strednej škole

Pre úspešné publikovanie údajov do Centrálneho registra odporúčame dodržiavať nasledovný postup krokov:

Program aScAgenda spoločnosti aSc s.r.o.

1. v menu Hlavný/Odoslať štatistiky/Vypublikovanie údajov do Centrálneho registra (CR) zvoľte Pripraviť údaje na odoslanie,
2. v záložke Odosielanie údajov vyplňte prihlasovacie meno a heslo do CR a zvoľte Komunikovať so serverom CR,
3. ďalšia výmena dát oboch systémov (školský a CR) je plne automatizovaná, používateľ iba sleduje hlásenia systému.

Stručný návod, ako správne vyplniť jednotlivé požadované atribúty
Dodatok návodu pre elokované pracoviská

Program aScAgenda si môžete stiahnuť z http://agenda.skoly.org
Na www.skoly.org je zoznam školení a helpov pre nových používateľov. Konkrétne pre prvú orientáciu v systéme slúži help na www.pomoc.skoly.org, kapitola Prvé kroky, odosielanie do CR je na linke www.pomoc.skoly.org/?1673

Program eŠkola spoločnosti ŠEVT a.s.

1. v hlavnom menu zvoľte Centrálny register (CR),
2. v rámci tejto položky sú Vám k dispozícii základné služby pre komunikáciu s CR,
3. po výbere požadovanej služby zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo (z tohto e-mailu) a kliknite na Pokračovať.

Stručný návod, ako správne vyplniť jednotlivé požadované atribúty

Podrobnejšie postupy nájdete na http://www.vsetkopreskolu.sk/casto-kladene-otazky/category/eskola . Program eŠkola si môžete stiahnuť z http://www.vsetkopreskolu.sk/na-stiahnutie


Kontakt pre technické problémy so ŠIS:
Helpdesk aScAgenda: +4212 4425 2580, 5262 3660, agenda@asc.sk
Helpdesk eŠkola: +421 42 4329671, eskola@sevt.sk

Školy a školské zariadenia sú povinné pre poskytovanie pravdivých údajov do CR priebežne nahlasovať aktuálne údaje týkajúce sa telefónneho čísla, webového sídla, e-mailovej adresy a mena riaditeľa Regionálny úrad školskej správy v sídle kraja podľa príslušnosti školy na jednu z adries:


UPOZORNENIE:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR upozorňuje školy, že sa znovu objavili špekulanti snažiaci sa využiť nevedomosť škôl a ponúkajú školám vedenie v registri za ročný poplatok. Register škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejný a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ho vedie bezplatne. Školy sa nemusia evidovať v žiadnych ďalších registroch a platiť za to rôzne poplatky. Odporúčame školám, aby všetky takéto ponuky odmietli.
 

 
Skočiť na začiatok stránky