Aktualizácia údajov do Centrálneho registra

 

Na tomto mieste budú priebežne zverejňované informácie k zberu údajov do Centrálneho registra.


 Oznámenie o  aktualizácii údajov do centrálneho registra.
 
V súlade so školskou legislatívou registra (znenie zák. 596/2003 § 23a, zák. 138/2019 Z. z.  a zák. 245/2008 §157, §158) sú školy povinné do 30.9. a koncom mesiacov október-jún odoslať údaje do centrálneho registra. Odosielanie údajov za príslušný mesiac (od októbra) škola môže vykonať v dňoch od 6. v danom mesiaci do 5. v nasledujúcom mesiaci, s výnimkou údajov za december 2020, kedy je údaje možné odoslať do 11.1.2021. Ak škola odošle údaje mimo týchto termínov, CR ich nespracuje za daný mesiac a škola si tak nesplní legislatívnu povinnosť odoslania údajov do CR.
Všetky informácie o Rezortnom informačnom systéme a aktualizácii centrálneho registra, vrátane agregovaných informatívnych údajov za jednotlivé školy sú dostupné na  http://crinfo.iedu.sk.
V prípade problémov sa obracajte na helpdesk MŠVVaŠ SR.

  
Zber údajov do CR sa netýka údajov DŽP  MŠ a ZŠ pri zdravotníckom zariadení, údaje o zamestnancoch sú ale povinné MŠ a ZŠ pri ZZ do CR zaslať. Takisto sa zber jednotkových údajov do CR zatiaľ netýka ZUŠ – v septembri 2020 vypĺňajú iba štatistické zbery (V24 a V40). Zber jednotkových údajov pre ZUŠ by mal byť spustený neskôr počas roka.


Kontakt na helpdesk MŠVVaŠ SR: helpdesk@iedu.sk ; tel.  0800 138 033 – voľba 1 (v čase 8:00-15:00)

Metodický pokyn pre aktualizáciu rezortných údajov do Centrálneho registra pre šk. rok 2020/2021

Zoznam atribútov pre zber údajov do Centrálneho registra v šk. roku 2020/2021

Najčastejšie otázky a odpovede k zberu údajov do Centrálneho registra-----
Pre úspešné publikovanie údajov do Centrálneho registra odporúčame dodržiavať nasledovný postup krokov:


Program aScAgenda spoločnosti aSc s.r.o.

1. v menu Hlavný/Odoslať štatistiky/Vypublikovanie údajov do Centrálneho registra (CR) zvoľte Pripraviť údaje na odoslanie,
2. v záložke Odosielanie údajov vyplňte prihlasovacie meno a heslo do CR a zvoľte Komunikovať so serverom CR,
3. ďalšia výmena dát oboch systémov (školský a CR) je plne automatizovaná, používateľ iba sleduje hlásenia systému.

Stručný návod, ako správne vyplniť jednotlivé požadované atribúty
Dodatok návodu pre elokované pracoviská

    
Program ascAgenda  si môžete stiahnuť z http://agenda.skoly.org
Na www.skoly.org je zoznam skoleni a helpov pre novych pouzivatelov. Konkretne pre prvu orientaciu v systeme sluzi help na www.pomoc.skoly.org, kapitola Prve kroky, odosielanie do Centralneho registra je na linke www.pomoc.skoly.org/?1673

Program eŠkola spoločnosti ŠEVT a.s.

1. v hlavnom menu zvoľte Centrálny register (CR),
2. v rámci tejto položky sú Vám k dispozícii základné služby pre komunikáciu s CR,
3. po výbere požadovanej služby zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo (z tohto e-mailu) a kliknite na Pokračovať.

Stručný návod, ako správne vyplniť jednotlivé požadované atribúty

Podrobnejšie postupy nájdete na http://www.vsetkopreskolu.sk/casto-kladene-otazky/category/eskola  . Program eŠkola si môžete stiahnuť z http://www.vsetkopreskolu.sk/na-stiahnutie  


Kontakt pre technické problémy so ŠIS:
Helpdesk ascAgenda: +4212 4425 2580, 5262 3660, agenda@asc.sk  
Helpdesk eŠkola: +421 42 4329671, eskola@sevt.sk

-----------

Školy a školské zariadenia sú povinné pre poskytovanie pravdivých údajov do Centrálneho registra priebežne nahlasovať aktuálne údaje týkajúce sa telefónneho čísla, webového sídla, e-mailovej adresy a mena riaditeľa na príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja podľa príslušnosti školy na jednu z adries:

----------

MŠVVaŠ SR upozorňuje školy, že sa znovu objavili podnikavci snažiaci sa využiť nevedomosť škôl a ponúkajú školám vedenie v registri za ročný poplatok.
Register škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejný a MŠVVaŠ SR ho vedie bezplatne.
Školy sa nemusia evidovať v žiadnych ďalších registroch a platiť za to rôzne poplatky. Odporúčame školám, aby všetky takéto ponuky odmietli.


!!! Stránka je priebežne aktualizovaná !!!

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku