» Ministerstvo » Dokumenty a materiály » Štatistika

Štatistika

     Štatistika vzdelávania je súčasťou sociálnych štatistík. Štatistické zisťovania v rezorte školstva zabezpečujú získavať údaje o formálnej vzdelávacej sústave na úrovni základných, stredných a vysokých škôl, školských zariadeniach, celoživotnom vzdelávaní, vede a technike a štátnej starostlivosti o mládež a šport.

      Za zber údajov a zverejňovanie štatistických výstupov zodpovedá Centrum vedecko-technických informácií SR, sekcia rozvoja a informačných systémov.
webové sídlo: http://www.cvtisr.sk/
-----
      Garantom pre oblasť štátnej štatistiky na MŠVVaŠ SR je Ing. Juraj Kobela, odbor krízového manažmentu, útvar štatistiky.
E-mail: juraj.kobela@minedu.sk
Telefón: 02/59374 371