30.12.2016 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 - VÝZVA UZAVRETÁ

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania V základnej škole úspešnejší.

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Oprávnený žiadateľ: 

·         základné školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
·         zriadovateľ základnej školy podľa §19 ods. (2) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu

Poznámka:
·         základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú oprávneným žiadateľom len pre aktivitu zameranú na vytvorenie pracovného miesta pre asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od    štatutárneho orgánu, musí byť riadne splnomocnená (úradne overené plnomocenstvo s nemožnosťou ďalšej substitúcie, ak ju zákon neumožňuje) na výkon úkonov viažucich sa ku konaniu o žiadosti.

Typ výzvy: Otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 22. 3. 2017  24. 4. 2017
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 22. 5. 2017  8. 6. 2017
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 3: 27. 09. 2017
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 4: 11. 01. 2018
 • INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ÚSPEŠNÝCH PRIJÍMATEĽOV Z 3. a 4. KOLA VÝZVY V ZŠ ÚSPEŠNEJŠÍ
 • INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE ÚSPEŠNÝCH PRIJÍMATEĽOV Z 3. a 4. KOLA VÝZVY V ZŠ ÚSPEŠNEJŠÍ
 • Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 s názvom „V základnej škole úspešnejší“
 • 02. 03. 2018 - OZNAM k výzve "V základnej škole úspešnejší"
 • 26. 01. 2018 - Stav finančnej alokácie výzvy "V základnej škole úspešnejší" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 4
 • INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV - DRUHÉ KOLO
 • Zoznam schválených a neschválených žiadostí o NFP
 • INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV
 • 03. 11. 2017 - ĎALŠIE KOLO PRE PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ O NFP A INFOSEMINÁRE k výzve „V základnej škole úspešnejší“
 • 03. 11. 2017 - USMERNENIE č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
 • 19. 10. 2017 - OZNAM k výzve "V základnej škole úspešnejší"
 • 05. 10. 2017 - Stav finančnej alokácie výzvy "V základnej škole úspešnejší" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 3
 • Výzva V základnej škole úspešnejší je stále otvorená – NÁHRADNÝ TERMÍN INFOSEMINÁRA
 • Výzva V základnej škole úspešnejší je stále otvorená – NOVÉ TERMÍNY INFOSEMINÁROV
 • 29. 06. 2017 - INFORMÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
 • 27. 06. 2017 - Stav finančnej alokácie výzvy "V základnej škole úspešnejší" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2
 • 16. 05. 2017 - Stav finančnej alokácie výzvy "V základnej škole úspešnejší" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1
 • 21. 03. 2017 - USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
 • 17. 03. 2017 - OZNAM k výzve "V základnej škole úspešnejší"
 • 06. 03. 2017 - OZNAM k výzve "V základnej škole úspešnejší"
 • Archív dokumentov
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku