Zubný lekár

Zákon regulujúci povolanie zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
Kvalifikačná podmienka vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore zubné lekárstvo
Orgán uznávajúci doklad o vzdelaní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Orgán uznávajúci odbornú kvalifikáciu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Preskúmanie kvalifikácie pred prvým poskytnutím služby (čl. 7 ods. 4) áno
Európsky profesijný preukaz nie
Orgán uznávajúci zdravotnícke špecializácie a certifikované pracovné činnosti Ministerstvo zdravotníctva SR

A. Členské štáty

Usadenie sa (postup)

Žiadateľ podá žiadosť, ktorá obsahuje predpísané informácie (napríklad vyplnením formulára) spolu s povinnými prílohami. Správny orgán do jedného mesiaca preverí, či je žiadosť kompletná. Pokiaľ žiadosť nebude mať všetky predpísané náležitosti, príslušný orgán vyzve žiadateľa na doplnenie, určí lehotu na doplnenie a preruší konanie. Zároveň žiadateľa upovedomí, že v prípade nedoplnenia konanie zastaví. Na základe kompletnej žiadosti príslušný orgán vydá rozhodnutie v lehote uvedenej nižšie. Rozhodnutie má obsahovať všetky náležitosti, vrátane poučenia o opravných prostriedkoch. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť, keď sa voči nemu nemožno odvolať.
1. Uznanie dokladu o vzdelaní: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Uznanie odbornej kvalifikácie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • popis: za uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie zodpovedá ten istý orgán, o uznanie je možné požiadať jednou žiadosťou
 • postup: žiadateľ orgánu predloží kompletnú písomnú alebo elektronickú žiadosť s predpísanými prílohami (viac informácií)
 • žiadosť: Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie na výkon regulovaného povolania (viac informácií)
 • správny poplatok: v hodnote 100 eur (viac informácií)
 • webstránka: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • elektronická služba: Ústredný portál verejnej správy
 • vybavovacia lehota: 3 mesiace po doručení kompletnej žiadosti
 • možnosti odvolania: do 15 dní podľa Správneho poriadku na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal (viac informácií)

Dočasné poskytovanie služieb

B. Tretie štáty

Usadenie sa (postup)

Žiadateľ podá žiadosť, ktorá obsahuje predpísané informácie (napríklad vyplnením formulára) spolu s povinnými prílohami. Správny orgán do jedného mesiaca preverí, či je kompletná. Pokiaľ žiadosť nebude mať všetky predpísané náležitosti, príslušný orgán vyzve žiadateľa na doplnenie, určí lehotu na doplnenie a preruší konanie. Zároveň žiadateľa upovedomí, že v prípade nedoplnenia konanie zastaví. Na základe kompletnej žiadosti príslušný orgán vydá rozhodnutie v lehote uvedenej nižšie. Rozhodnutie má obsahovať všetky náležitosti, vrátane poučenia o opravných prostriedkoch. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť, keď sa voči nemu nemožno odvolať.
1. Uznanie dokladu o vzdelaní: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • popis: za uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie zodpovedá ten istý orgán, o uznanie je možné požiadať jednou žiadosťou
 • postup: žiadateľ orgánu predloží kompletnú písomnú alebo elektronickú žiadosť s predpísanými prílohami (viac informácií)
 • žiadosť: Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie na výkon regulovaného povolania (viac informácií)
 • správny poplatok: v hodnote 100 eur (viac informácií)
 • webstránka: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • elektronická služba: Ústredný portál verejnej správy
 • vybavovacia lehota: 2 mesiace po doručení kompletnej žiadosti
 • možnosti odvolania: do 15 dní podľa Správneho poriadku na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal (viac informácií)
2. Doplňujúca skúška: stredná alebo vysoká škola určená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • popis: po uznaní dokladu o vzdelaní je žiadateľ povinný vykonať doplňujúcu skúšku na preverenie vedomostí a zručností (viac informácií)
 • žiadosť: žiadosť o vykonanie doplňujúcej skúšky s prílohami (viac informácií)
3. Uznanie odbornej kvalifikácie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • popis: po úspešnom vykonaní doplňujúcej skúšky uchádzač podá žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie, ku ktorej priloží protokol o doplňujúcej skúške
 • postup: žiadateľ orgánu predloží kompletnú písomnú alebo elektronickú žiadosť s predpísanými prílohami (viac informácií)
 • webstránka: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • elektronická služba: Ústredný portál verejnej správy (nájdite poskytovateľa v zozname)
 • vybavovacia lehota: 1 mesiac po doručení kompletnej žiadosti
 • možnosti odvolania: do 15 dní podľa Správneho poriadku na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal (viac informácií)

Uznávanie zdravotníckych špecializácií

 • popis: držiteľ rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie na výkon regulovaného povolania (prípadne držiteľ domácej zdravotníckej kvalifikácie), ktorý získal špecializáciu v zahraničí, môže požiadať Ministerstvo zdravotníctva SR o uznanie zdravotníckej špecializácie v SR
 • webstránka: Ministerstvo zdravotníctva SR
Skočiť na začiatok stránky