Navigácia

Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010, vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

 

Číslo zmluvy   Dodávateľ Názov zmluvy

 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH
(€)

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010   Rezort  Objednávateľ  Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0275/2010 ACASE, a.s. Prevádzka, servis, legislatívna a technologiská podpora a implementácia systému CASE*ERP (CASE*FIN, CASE*PaM, CASE*OLS)   51.400.18 uhradené MŠVVaŠ SR MŠ SR  26.05.2010 03.03.2011  
0821/2008 Agentúra VKM, s.r.o. Zmluva na zabezpečenie prekladateľských a tlmočníckych služby pre potreby MŠ SR cena špecifikovaná v Prílohe č.1 zmluvy viazanie podľa objednávok MŠVVaŠ SR MŠ SR  30.07.2008 30.07.2010  
1135/2009 AITEC spol.s r.o. Kúpna zmluva - nákup učebníc 832.428,60 186.868,- MŠVVaŠ SR MŠ SR  30.10.2009 31.12.2011  
0279/2010 AITEN, a.s. Zmluva o poskytnutí konzultačných služieb pri príprave a realizácii projektu "Dátové centrum rezortu školstva 3. etapa" 34.986,- 9.996,- MŠVVaŠ SR MŠ SR  20.05.2010 31.12.2010  
1147/2009 Alžbeta Tóthová -TERRA-vydavateľstvo a tlačiareň Kúpna zmluva - nákup učebníc 202.384,- 38.632,- MŠVVaŠ SR MŠ SR  11.11.2009 31.12.2010  
1166/2009 Alžbeta Tóthová -TERRA-vydavateľstvo a tlačiareň Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice 3,96/učebnica   MŠVVaŠ SR MŠ SR  20.11.2009 na 5 rokov odo dňa udelenia schvaľovacej doložky  
1397/2008 BELATEP spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí upratovacích a čistiacich služieb 7.266,77/ mesiac 35.800,- MŠVVaŠ SR MŠ SR  19.12.2008 31.12.2010  
1137/2009 DATALAN, a.s. Rámcová dohoda na zabezpečenie dodávok, inštalácie a potrebného servisného zabezpečenia výpočtovej techniky 9.641.582,30   MŠVVaŠ SR MŠ SR  29.10.2009 29.10.2013  
1485/2007 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Rámcová zmluva - O zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov MŠ SR   132.000,- MŠVVaŠ SR MŠ SR  31.10.2007 doba neurčitá  
0753/2008 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Zmluva o zabezpečení stravovacích služieb formou stravných lístkov     MŠVVaŠ SR MŠ SR
AMŠSRŠFEÚ
09.07.2008 31.03.2012  
0709/2009 KANEX Slovakia s.r.o. Rámcová dohoda na dodávku tonerových a atramentových náplní do tlačiarní, faxových prístrojov a kopírovacích strojov cena je špecifikovaná v Prílohe č. 1 zmluvy 28.000,- MŠVVaŠ SR MŠ SR  04.08.2009 04.08.2013  
62.00.1041. KONE Lifts s.r.o. Zmluva o dielo - oprava, údržba výťahov podľa objednávky   MŠVVaŠ SR MŠ SR 16.02.1998 na dobu neurčitú  
0917/2009 LUKO-SK, s.r.o.  Zmluva o dielo na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na elektrických výťahoch  podľa prílohy k zmluve 1.300,- MŠVVaŠ SR MŠ SR 31.07.2009 doba neurčitá  
0065/2009 MAURIT s.r.o Zmluva o dielo - zhotovenie softvéru, vývoj, testovanie a implementácie systému MOBILITY-ONLINE 69.126,- 32.000,- MŠVVaŠ SR MŠ SR 17.02.2009 31.12.2013  
0277/2010 NetFinance, spol. s r.o. Vytvorene diela - "Realizačná štúdia k technologickej aplikácii pre šírenie multimediálneho obsahu pre účely rekvalifikácie a ďalšieho vzdelávania pre výkon celoživotného poradenstva" 29.875,- uhradené MŠVVaŠ SR MŠ SR 03.05.2010 30.07.2010  
0278/2010 netPoint, s.r.o. Vytvorene diela - "Realizačná štúdia pre vytvorenie technických parametrov elektronickej platformy poskytovania kurzov ďalšieho vzdelávania" 29.850,- uhradené MŠVVaŠ SR MŠ SR 03.05.2010 30.07.2010  
1163/2009 Orbis Pictus Istropolitana, spol.s r.o. Kúpna zmluva - nákup učebníc 585.000,- 215.620,- MŠVVaŠ SR MŠ SR 11.11.2009 31.12.2010  
1258/2007 PRODEST s.r.o. Zmluva o poskytovaní nepretržitej strážnej služby vo vybraných objektoch MŠ SR 202.980,-/rok 75.100,- MŠVVaŠ SR MŠ SR 13.09.2007 30.09.2008  
0273/2010 RKMC, spol. s r.o. Vytvorenie diela - "Riadiaci manžérsky informačný systém na MŠ SR a priamo riadených organizáciách" 1.177.862.- 568.225,- MŠVVaŠ SR MŠ SR 05.05.2010 05.05.2011  
0234/2009 Róbert Takács Zabezpečenie dodávky a výdaja stravy pre zamestnancov MŠ SR 3,30/cena stravného lístka 53.300,- MŠVVaŠ SR MŠ SR 04.05.2009 31.03.2013  
1256/2007 Siemens IT Solutions and Services. s.r.o. Servisná zmluva poskytovaná pri prevádzke Informačného systému CIP      MŠVVaŠ SR  MŠ SR 31.08.2007 01.04.2015   
0661/2008 Siemens s.r.o Zmluva o dielo - ročné a polročné kontroly na stabilnom hasiacom zariadené 2.342,-/rok       1.171,- MŠVVaŠ SR

MŠ SR

30.06.2008 doba neurčitá  
1078/2008 Siemens IT Solutions and Services. s.r.o. Zmluva o dielo "1. etapa budovania Dátového centra rezortu školstva" 8.061.154,- uhradené MŠVVaŠ SR MŠ SR 24.09.2008 100 dní odo dňa podpisu zmluvy  
1347/2008

Siemens s.r.o.

Servisné služby pre Datacentrum MŠ SR  627.451,70     103.579,- MŠVVaŠ SR       MŠ SR 03.12.2008    03.12.2011  
1381/2008 Siemens s.r.o.
S&T Varias s.r.o.
Servisná zmluva pre Finančný informačný systém p e slovenské verejné vysoké školy implementovaný na Akadémii umení v Banskej Bystrici cena špecifikovaná v zmluve   MŠVVaŠ SR MŠ SR 8.12.2008 6.12.2015  
1382/2008 Siemens s.r.o.
S&T Varias s.r.o.
Servisná zmluva pre Finančný informačný systém p e slovenské verejné vysoké školy implementovaný na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave cena špecifikovaná v zmluve   MŠVVaŠ SR MŠ SR 8.12.2008 6.12.2015  
1383/2008 Siemens s.r.o.
S&T Varias s.r.o.
Servisná zmluva pre Finančný informačný systém p e slovenské verejné vysoké školy implementovaný na Vysokej škole múzickych umení v Bratislave cena špecifikovaná v zmluve   MŠVVaŠ SR MŠ SR 8.12.2008 6.12.2015  
0989/2009 Siemens s.r.o. Servisné služby pre Dátové centrum školstva - 2. etapa 95.276,16 22.977,- MŠVVaŠ SR MŠ SR 27.08.2009 27.08.2012  
0298/2010

Siemens s.r.o. 

S&T Slovakia s.r.o. 

Servis pre jednotný finančno ekonomický informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy 7.450.863,7   MŠVVaŠ SR MŠ SR 02.06.2010 02.06.2014  
0299/2010

Siemens s.r.o.

S&T Slovakia s.r.o. 

Vytvorenie diela - technologický a funkčný upgrade etalónového riešenia jestvujúceho užívaného jednotného finančno-ekonomického informačného systému slovenských verených vysokých škôl na verziu aplikačného softvéru SAP ECC 6.0, SAP Netweawer 7.0 a zabezpečenie kontunuálnej podpory a údržby 5.386.982,44   MŠVVaŠ SR MŠ SR 02.06.2010 02.06.2014  
1161/2009 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá Kúpna zmluva - nákup učebníc 874.370,- 473.160,- MŠVVaŠ SR MŠ SR 11.11.2009

 31.12.2010

 
0293/2010 Slovenské pedagogiské nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Kúpna zmluva - nákup učebníc 297.800,- 277.300,- MŠVVaŠ SR MŠ SR 11.06.2010 15.10.2010  
1386/2009 Stanislav Mikulášek -SERVIS TELEKOS Servis, údržba a oprava telekomunikačných zariadení a dodávka materiálu a náhradných dielov cena špecifikovaná v ponuke zo dňa 04.11.2009, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy 504,- MŠVVaŠ SR MŠ SR 21.12.2009 21.12.2010  
0280/2010 Tempest, a.s Rámcová dohoda vzťahujúca sa na inormačné systémy Ministerstva školstva a Dátového centra rezortu školstva 992.390,40   MŠVVaŠ SR MŠ SR 30.04.2010 30.04.2012  
0617/2010 Tempest, a.s Čiastková vykonávacia zmluva uzatvorená na základe Rámcovej dohody č. 280/2010 z 30.04.2010 466.791,04 995.817,- MŠVVaŠ SR MŠ SR 22.06.2010 31.12.2010  
0272/2010 TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Vytvorene diela - "Softvérová aplikácia umožňujúca vytvorenie typológie a kódovania programov ďalšieho vzdellávania a ich číselníkové prepojenie na databázu Integrovaného systému typových pozicií" 49.762,-   MŠVVaŠ SR MŠ SR 05.05.2010 30.07.2010  
0573/2010 Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. Zmluva o poskytovaní expertíznych služieb na stavbe "rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave"  31.297,- 31.297,- MŠVVaŠ SR MŠ SR 11.05.2010 počas využívania štátnej dotácie  
1136/2009 VKÚ, a.s. Kúpna zmluva - nákup učebníc 661.673,40 77.022,- MŠVVaŠ SR MŠ SR 30.10.2009 31.12.2010  
1177/2009 Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. Kúpna zmluva - nákup učebníc 132.400,- 33.800,- MŠVVaŠ SR MŠ SR 02.12.2009 31.12.2010  
1364/2009 Združenie EDUCO Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice 1,29/učebnica   MŠVVaŠ SR MŠ SR 14.10.2009 na 5 rokov odo dňa udelenia schvaľovacej doložky  

 

Skočiť na začiatok stránky