Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre špecifické ciele 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 a 1.4.1


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP Ľudské zdroje vyhlásilo Výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov ESF za účelom hodnotenia národných a dopytovo-orientovaných projektov pre nasledujúce špecifické ciele:

Špecifický cieľ 1.1.1: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Špecifický cieľ 1.2.1: Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Špecifický cieľ 1.3.1: Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

Špecifický cieľ 1.4.1: Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie 

Cieľom výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je rozšíriť už existujúcu databázu odborných hodnotiteľov pre špecifické ciele 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 a 1.4.1 prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ . Databáza bude slúžiť pre potreby výberu odborných hodnotiteľov, ktorí budú následne hodnotiť žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národné ako aj dopytovo-orientovaných projekty za účelom transparentnej, objektívnej a kvalitnej realizácie hodnotiaceho procesu s využitím kvalifikovaných odborníkov.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky