Výzva - Letná škola 2021 – Stredné odborné školy

Výzva na predloženie žiadostí na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy na strednej odbornej škole na školský rok 2020/2021

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vypisuje výzvu na rozvojový projekt „Letná škola v strednej odbornej škole v školskom roku 2020/2021“. Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania na vzdelávacie výsledky žiakov.

Aktualizácia k 7.6.2021

Výzva „Letná škola v strednej odbornej škole v školskom roku 2020/2021“ bola rozšírená  o oprávnených žiadateľov a zároveň bol predĺžený termín podania žiadostí. Viac informácii nájdete vo výzve a metodickom usmernení.

Zámer Letnej školy

Zámer Letne školy je ponuka náhrady praktického vyučovania a umeleckej praxe za účelom získania a nadobudnutia praktických zručností a schopností žiaka vo svojom študijnom odbore.

  • A) pre stredné školy (vrátane stredných odborných škôl, ktoré sú súčasťou špeciálneho výchovného zariadenia) - je ponuka náhrady praktického vyučovania za účelom získania a nadobudnutia praktických zručností a schopností žiaka adekvátnych pre absolventa prvého, druhého či tretieho ročníka v príslušnom študijnom odbore a v príslušnom učebnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom a školským vzdelávacím programom pre príslušnú skupinu odborov;
  • B) pre školy umeleckého priemyslu – je ponuka náhrady umeleckej praxe  za účelom získania a nadobudnutia praktických zručností a schopností žiaka adekvátnych pre absolventa prvého, druhého či tretieho ročníka v príslušnom študijnom odbore;
  • C) pre konzervatóriá - je ponuka náhrady umeleckej praxe internej  za účelom získania komplexného umeleckého a umelecko-pedagogického vzdelania pre žiaka nekončiaceho štúdium v príslušnom študijnom odbore.

Podanie žiadosti

Na výzvu je vyčlenených 80 000,- Eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia stredných odborných škôl. Riaditeľ školy vyplní elektronický FORMULÁR dostupný na: https://stredneletneskoly.iedu.sk.

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 18. 6. 2021 do 23:59 hod. Vyhodnotenie bude zverejnené najneskôr 25.6.2021.

Potencionálnym žiadateľom odporúčame najskôr si preštudovať podporné dokumenty a materiály, ktoré nájdete nižšie. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese letneskoly@minedu.sk, do správy na začiatok prosím uveďte EDUID Vašej školy.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku