Výzva č. 4: Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl

Dátum vyhlásenia: 14.7.2023
Dátum uzávierky: 
Vykonávateľ uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu po vyčerpaní alokovaných prostriedkov mechanizmu určených na vykonávanie Plánu obnovy a odolnosti SR vyčlenených na výzvu alebo do 31.12.2024, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
Komponent: 8 - Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl
Investícia: 1 – Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl 

 

Cieľom výzvy je podpora vysokých škôl pri rekonštrukcii budov vysokých škôl a internátov s úsporou primárnej energie vyššou ako 30 %.

Tieto ciele sú v súlade s hlavným cieľom Komponentu 8 Plánu obnovy a odolnosti: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl.

Oprávnenými žiadateľmi sú verejné vysoké školy a štátne vysoké školy.

Na výzvu je alokovaná celková suma 53 000 000,00 EUR s DPH, t. j. 44 166 666,67 EUR bez DPH (DPH 8 833 333,33 EUR).

Žiadateľ vypracuje žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ŽoPPM) výlučne prostredníctvom Informačného systému Plánu obnovy – ISPO dostupnom na webovom sídle https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/439020349176066048 

Prílohy výzvy

Príloha č. 1 - Zoznam aktivít Projektu 
Príloha č. 2 - Zoznam oprávnených výdavkov a finančné percentuálne limity
Príloha č. 3 - Návrh vzoru zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu
Príloha č. 4 - Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (vzor)
Príloha č. 5 - Metodická príručka k výstavbe a obnove budov
Príloha č. 6 - Časový a finančný harmonogram realizácie projektu
Príloha č. 7 - Rozpočet projektu

 

Prílohy k zmluve o PPM

Príloha č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky 
Príloha č. 2  - Opis projektu  
Príloha č. 3  - Finančné riadenie a monitorovanie Projektu
Príloha č. 4  - Rozpočet Projektu

Príloha č. 5  - Metodická príručka k výstavbe a obnove budov

 

Metodiky, predpisy, usmernenia

Vzhľadom k tomu, že výzva je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU
  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR
  • dizajn manuál

Svoje otázky môžete písať na: investiciavs@minedu.sk

 

ČERPANIE ALOKÁCIE K 31.8.2023

Naplnenost-vyziev08-V4

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky