Vládne štipendiá Slovenskej republiky

Poskytovanie vládnych štipendií SR je dlhodobou súčasťou rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Gestorom rozvojovej spolupráce SR aj hlavným realizátorom bilaterálnej rozvojovej spolupráce je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude v roku 2020 implementovať bilaterálnu rozvojovú spoluprácu prostredníctvom programu vládnych štipendií tak, ako je zadefinovaný v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023 (uznesenie vlády SR č. 40 zo dňa 30. januára 2019). Podmienky priznania a poskytovania vládneho štipendia upravuje zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 50/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia.
 
Súčasťou poskytovania vládnych štipendií SR sú aj štipendiá pre Slovákov žijúcich v zahraničí (cudzích štátnych príslušníkov s trvalým pobytom mimo SR). Udeľovanie týchto štipendií sa stalo súčasťou štátnej politiky podpory Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá sa tvorila postupne, a to prijatím zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vznikom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj prijatím Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom  žijúcim  v zahraničí  na  obdobie  rokov  2016-2020 schválenej uznesením vlády SR č. 571/2015 zo dňa 21.10.2015.
 
Termín na odoslanie elektronickej žiadosti o vládne štipendium Slovenskej republiky pre akademický rok 2020/2021 prostredníctvom portálu www.vladnestipendia.sk (portál bude aktívny od 27. marca 2020) je do 30. mája 2020. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov:
https://www.privacy-regulation.eu/sk/index.htm

Neúspešní uchádzači o vládne štipendium Slovenskej republiky z radov Slovákov žijúcich v zahraničí sa musia so svojimi žiadosťami vo veci vládnych štipendií obracať výlučne na krajanské organizácie, ktoré majú oprávnenie tieto žiadosti posudzovať. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude odstupovať celú zaslanú korešpondenciu na krajanské organizácie pôsobiace v jednotlivých krajinách.   

 

 
  • Ďalšie informácie k vládnym štipendiám
  • Štatistický prehľad udelených štipendií vlády SR
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku