Vládne štipendiá Slovenskej republiky

Poskytovanie vládnych štipendií SR je dlhodobou súčasťou rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Gestorom rozvojovej spolupráce SR je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude v roku 2021 implementovať bilaterálnu rozvojovú spoluprácu prostredníctvom programu vládnych štipendií tak, ako je zadefinovaný v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023 (uznesenie vlády SR č. 40 zo dňa 30. januára 2019) a v Zameraní dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2021 (uznesenie vlády SR č. 23/2021). Podmienky priznania a poskytovania vládneho štipendia upravuje zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 50/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia.

 

Súčasťou poskytovania vládnych štipendií SR sú aj štipendiá pre Slovákov žijúcich v zahraničí (cudzích štátnych príslušníkov s trvalým pobytom mimo SR). Udeľovanie týchto štipendií sa stalo súčasťou štátnej politiky podpory Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá sa tvorila postupne, a to prijatím zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a vznikom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 
Termín na odoslanie elektronickej žiadosti o vládne štipendium Slovenskej republiky pre akademický rok 2021/2022 prostredníctvom portálu www.vladnestipendia.sk (portál bude aktívny od 26. marca 2021) je do 30. mája 2021. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov:
https://www.privacy-regulation.eu/sk/index.htm

Neúspešní uchádzači o vládne štipendium Slovenskej republiky z radov Slovákov žijúcich v zahraničí sa musia so svojimi žiadosťami vo veci vládnych štipendií obracať výlučne na krajanské organizácie, ktoré majú oprávnenie tieto žiadosti posudzovať. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude odstupovať celú zaslanú korešpondenciu na krajanské organizácie pôsobiace v jednotlivých krajinách.   

 
Skočiť na začiatok stránky