Navigácia

Vládne štipendiá Slovenskej republiky

Poskytovanie vládnych štipendií SR je dlhodobou súčasťou rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky realizuje rozvojovú spoluprácu prostredníctvom programu vládnych štipendií v súlade so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2019-2023 (UV SR č. 40/2019), ktorá bola predĺžená na rok 2024 (UV SR č. 620/2023). Vládne štipendiá SR sú poskytované na všetky stupne vysokoškolského štúdia na verejných vysokých školách v Slovenskej republike. Podmienky priznania a poskytovania vládneho štipendia upravuje zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 50/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia.

Súčasťou poskytovania vládnych štipendií SR sú aj štipendiá pre Slovákov žijúcich v zahraničí (cudzích štátnych príslušníkov s trvalým pobytom mimo SR). Udeľovanie týchto štipendií sa stalo súčasťou štátnej politiky podpory Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá sa tvorila postupne, a to prijatím zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a vznikom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 
Termín na odoslanie elektronickej žiadosti o vládne štipendium Slovenskej republiky pre akademický rok  2024/2025 prostredníctvom portálu www.vladnestipendia.sk (portál bude aktívny od 25. marca 2024) je do 30. mája  2024.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov:
https://www.privacy-regulation.eu/sk/index.htm
 

 
Skočiť na začiatok stránky