» Medzinárodná spolupráca » Štipendiá a programy » Vládne štipendiá Slovenskej republiky

Vládne štipendiá Slovenskej republiky

Poskytovanie vládnych štipendií SR je dlhodobou súčasťou rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Gestorom rozvojovej spolupráce SR aj hlavným realizátorom bilaterálnej rozvojovej spolupráce je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude v roku 2019 implementovať bilaterálnu rozvojovú spoluprácu prostredníctvom programu vládnych štipendií tak, ako je zadefinovaný v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023 (uznesenie vlády SR č. 40 zo dňa 30. januára 2019). Podmienky poskytovania vládneho štipendia upravuje zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 50/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia.
 
Súčasťou poskytovania vládnych štipendií SR sú aj štipendiá pre Slovákov žijúcich v zahraničí (cudzích štátnych príslušníkov s trvalým pobytom mimo SR). Udeľovanie týchto štipendií sa stalo súčasťou štátnej politiky podpory Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá sa tvorila postupne, a to prijatím zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vznikom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj prijatím Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom  žijúcim  v zahraničí  na  obdobie  rokov  2016-2020 schválenej uznesením vlády SR č. 571/2015 zo dňa 21.10.2015.
 
Termín na odoslanie elektronickej žiadosti o vládne štipendium Slovenskej republiky pre akademický rok 2019/2020 prostredníctvom portálu www.vladnestipendia.sk (portál bude aktívny od 28. marca 2019) je do 30. mája 2019. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov:
https://www.privacy-regulation.eu/sk/index.htm

Neúspešní uchádzači o vládne štipendium Slovenskej republiky z radov Slovákov žijúcich v zahraničí sa musia so svojimi žiadosťami vo veci vládnych štipendií obracať výlučne na krajanské organizácie, ktoré majú oprávnenie tieto žiadosti posudzovať. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude odstupovať celú zaslanú korešpondenciu na krajanské organizácie pôsobiace v jednotlivých krajinách.   

 

#