V. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie

Dňa 6.6.2011 sa uskutočnilo V. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie (ďalej len MV pre OPV).
MV pre OPV viedol  Mgr. Roderik Klinda, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), ako tajomník MV pre OPV a poverený riadiť zasadnutie v súlade s rokovacím poriadkom v neprítomnosti predsedu MV pre OPV. Zasadnutie sa uskutočnilo za účasti zástupcov Európskej komisie p.Denisa Kennedyho, p. Martina Ortha.

MV pre OPV prerokoval a schválil s pripomienkami Výročnú správu o vykonávaní OP Vzdelávanie za obdobie január až december 2010, ktorá sleduje vývoj v jeho implementácii. Ďalej tu bola schválená zápisnica z IV. riadneho zasadnutia MV pre OPV, ktoré sa konalo 9.6 2010, dodatok č. 1 k štatútu MV pre OPV, dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku MV pre OPV a návrh na zmenu Plánu hodnotení OP Vzdelávanie.
Členovia MV pre OPV vzali na vedomie revíziu Programového manuálu OP Vzdelávanie a tiež správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku oboch Sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom: Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ a Ministerstva zdravotníctva SR v rámci opatrenia 2.2 OP Vzdelávanie.

Členom MV pre OPV bola poskytnutá informácia ohľadne pokroku v implementácii OP Vzdelávanie, zabezpečení informovania a publicity, implementácie národného projektu „Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania“, prijímateľ národného projektu – Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania a o výsledkoch operatívneho hodnotenia „Zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov a funkčnosti systému monitorovania“ , ktorý odprezentoval zástupca firmy IBS SLOVAKIA, s.r.o., ktorá vykonala externé hodnotenie.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky