Navigácia

Upozornenie na podávanie ročných správ za rok 2022

Útvar koordinácie vedy a techniky na vysokých školách upozorňuje na termín a informácie o podávaní ročných správ za rok 2022.
 
Vedúci projektu KEGA, ktorý bude pokračovať v riešení aj v roku 2023, je povinný najneskôr do 15.11.2022 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu prostredníctvom online systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl a najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania poslať poštou len podpísané a opečiatkované potvrdenie o podaní správy. Tlačenú verziu potvrdenia o podaní ročnej správy nie je potrebné posielať poštou v prípade, ak vedúci projektu využije v systéme e-KEGA možnosť elektronického podpisu. Použitie elektronického podpisu je na báze dobrovoľnosti.

Pri podávaní ročnej správy treba postupovať v zmysle zverejnenej výzvy, aktuálnych pokynov a príslušného manuálu uloženého v systéme e-KEGA. Tak ako je uvedené v pokynoch, vzhľadom na to, že vedúcemu projektu sa poskytuje dotácia nie v plnej výške jeho požiadaviek, preto po jej poskytnutí si náklady musí alikvotne prepočítať, a teda nanovo prerozdeliť na jednotlivé finančné položky. Finančná dotácia na riešenie projektu KEGA v nasledujúcom roku je podmienená podaním ročnej správy.

 

Skočiť na začiatok stránky