Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2023 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ projektov končiacich v roku 2022

Výzva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2023. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom online systému na Portáli vysokých škôl najneskôr do 29. 4. 2022 do 14.00 hod. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami a príslušnými pokynmi. Podpísané potvrdenie o podaní žiadosti je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) na adresu:

KEGA
útvar koordinácie vedy a techniky na vysokých školách
sekcia vedy a techniky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30  Bratislava

Upozornenie pre žiadateľov zo súkromných vysokých škôl:
Žiadateľ o dotáciu na nový projekt KEGA zo súkromnej vysokej školy musí splniť podmienky stanovené v § 8a) zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené podmienky sú základnými podmienkami, ktoré musí spĺňať žiadateľ o poskytnutie dotácie, a to bez ohľadu na jej výšku. Kompletné doklady preukazujúce splnenie týchto podmienok je potrebné, aby ich vysoká škola doručila na útvar koordinácie vedy a techniky na vysokých školách MŠVVaŠ SR.
Poskytnutie dotácie súkromným vysokým školám na riešenie projektov KEGA nie je nárokovateľné a každoročne je na daný rok prehodnocované.


Podávanie ročných a záverečných správ

Súčasne sa zverejňujú aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ projektov končiacich v roku 2022. Termín podávania ročných správ je do 15. 11. 2022 do 14.00 hod. a termín podávania záverečných správ končiacich projektov je najneskôr do 25. 1. 2023 do 14.00 hod. Písomné potvrdenie o podaní ročnej/záverečnej správy sa zasiela poštou na MŠVVaŠ SR najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Bez podpísanej tlačenej verzie originálu potvrdenia o podaní alebo v prípade jeho nedoručenia v určenom termíne nebude elektronicky podaná správa akceptovaná. Správy musia byť podané v súlade so štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi prostredníctvom online systému na Portáli vysokých škôl.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky