Rezort školstva zverejnil nové termíny hodnotiacich kôl pre aktuálne vyhlásené dopytovo-orientované výzvy

12.03.2020

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo nové termíny hodnotiacich kôl pre štyri výzvy na dopytovo-orientované projekty.
     Mimovládne/neziskové organizácie sa stále môžu zapojiť do výzvy Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“, ktorá je zameraná na zlepšenie študijných výsledkov a kompetencií žiakov základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Výzva je určená aj na podporu pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl v zmysle platnej legislatívy a v prípade záujmu aj profesijných a dobrovoľných pracovníkov s mládežou. Oprávneným miestom realizácie aktivít projektu sú všetky kraje s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Uzávierka ďalšieho hodnotiaceho kola výzvy je stanovená na  27. 3. 2020.
     Rezort školstva pre túto výzvu pripravil metodické pomôcky - Vzor žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) a vzoru rozpočtu
     Výzva Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou je naďalej dostupná pre oprávnených žiadateľov - stredné školy (okrem gymnázií a študijného odboru športové gymnázium stredných športových škôl) a samosprávne kraje ako zriaďovateľov týchto stredných škôl v rámci celého Slovenska, a teda aj v Bratislavskom samosprávnom kraji. Táto výzva umožňuje oprávneným žiadateľom realizovať vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov vrátane vytvárania klubov učiteľov, realizovania extra hodín či mimoškolskej činnosti s cieľom zvýšenia kompetencií žiakov potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce (napr. jazykové zručnosti, IKT zručnosti a finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia). Uzávierka hodnotiaceho kola výzvy je stanovená na 17. 4. 2020.
     Pre verejné vysoké školy z celého Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja je naďalej možnosť prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe v oblasti skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov, a to prostredníctvom výzvy Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“. Verejné vysoké školy z celého Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja sa tak môžu uchádzať o finančné prostriedky na podporu praxí či stáží študentov ako aj na tvorbu podporných vzdelávacích materiálov. Dátum uzávierky najbližšieho hodnotiaceho kola je stanovený na 6. 4. 2020.
     V prípade výzvy "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov" je dostupná pomôcka Kritériá pre výber projektov a taktiež rozpočet projektu.
     Verejné a štátne vysoké školy majú možnosť prostredníctvom dopytovo-orientovanej výzvy s názvom Vysoká škola pre prax naďalej vytvárať, resp. inovovať profesijne orientované bakalárske študijné programy. Okrem podpory profesijne orientovaných bakalárskych programov môžu žiadatelia prostredníctvom projektov v rámci tejto výzvy podporovať aj manažérske/podnikateľské, inovačné a riešiteľské schopnosti v rámci vyššieho vzdelávania. Táto výzva je určená pre cieľovú skupinu študentov vysokých škôl, vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov vysokých škôl. Uzávierku 4. hodnotiaceho kola rezort školstva stanovil na 30. 3. 2020.
     Najdôležitejšie informácie o výzvach sú v stručnej podobe zhrnuté i v krátkych brožúrach s názvom Výzva v kocke, ktoré sú taktiež zverejnené pri vybraných výzvach na webovom sídle ministerstva školstva. Ako prvé ministerstvo na Slovensku zaviedlo ministerstvo školstva sledovanie informačných seminárov prostredníctvom online prenosov. Záznamy z online seminárov sú dostupné všetkým žiadateľom a prijímateľom na požiadanie prostredníctvom prihlasovacieho formulára.
     Všetky výzvy a súvisiace dokumenty, vrátane aktuálnych informácií ohľadne termínov uzávierok hodnotiacich kôl, nájdete na: https://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku