30.8.2019 Výzva "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“.

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

 

Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:

· stredné školy v zmysle § 32 písm. b), c) a d) a § 95 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 • stredné odborné školy

 • stredné športové školy (okrem študijného odboru 7451 J športové gymnázium)

 • konzervatóriá

 • stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

  Pozn.: V súlade so zákonom č. 209/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony od 1.9.2019 sú oprávnenými žiadateľmi v súlade so zákonom zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinným od 1.9.2019 oprávnenými žiadateľmi výzvy stredné školy v zmysle § 32 písm. b), c), d) a e) a § 95 ods. 1 písm. c)

· samosprávne kraje ako zriaďovatelia stredných škôl uvedených vyššie - samosprávny kraj je oprávnený predložiť jednu alebo viacero ŽoNFP pre jednu školu alebo viac škôl, avšak tá istá škola môže byť predmetom podpory len v jednej ŽoNFP

Typ výzvy: Otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 28.10.2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 15.01.2020
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 3: 17.02.2020

Postup ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez systém IMTS2014+ nájdete tu: https://www.itms2014.sk/ako-vypracovat-vyhlasenu


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zorganizovalo k tejto výzve informačný seminár, ktorý sa konal dňa 9. septembra 2019 v Bratislave o 9:30 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava. Audiovizuálny záznam z informačného seminára si môžete vyžiadať prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Následne Vám bude zaslaný link s prístupom na sledovanie záznamu.
 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR - ZÁZNAM Z INFORMAČNÉHO SEMINÁRA
 

 • 20.01.2020 - Oznámenie o vyhlásení 3. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“
 • 02. 01. 2020 – USMERNENIE č. 1 k výzve „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01.
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou" po uzavretí hodnotiaceho kola č.1
 • INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE " Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou "
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku