Program ADAM 3 - Podpora akvizičných a aktivizačných činností pre deti a mládež a podpora sieťovania subjektov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni

Program ADAM 3 je zameraný na podporu širokospektrálnej spolupráce subjektov, aktívnych v práci s deťmi a mládežou na celoštátnej a krajských úrovniach, a to predovšetkým s cieľom
 • podporovať zastupovanie a koordináciu oprávnených záujmov detí a mládeže na národnej a krajskej úrovni vo vzťahu k zástupcom štátnej a verejnej správy a k zástupcom krajskej správy a miestnej samosprávy, prostredníctvom demokraticky volených zástupcov (ďalej len „zastupiteľské štruktúry"), 
 • podporovať rozvoj vhodných podmienok pre činnosť rôznych subjektov (formálnych aj neformálnych) v oblasti neformálneho vzdelávania detí a mládeže a podporovať ich spoluprácu a sieťovanie na všetkých úrovniach, 
 • podporovať otvorenú metódu koordinácie činností v oblasti participácie, informácií o mládeži, dobrovoľníctva mládeže a lepšieho poznania situácie detí a mládež na všetkých úrovniach a rozvoj štruktúrovaného dialógu, 
 • podporovať rozvoj metodických, informačných a poradenských služieb pre subjekty neziskového mimovládneho sektora, pôsobiace v oblasti práce s mládežou na všetkých úrovniach, 
 • podporovať aktivity smerujúce k popularizácii neformálneho vzdelávania, 
 • podporovať medzinárodnú spoluprácu krajských a národných zastupiteľských štruktúr mládeže.

Aktuálne

Starsie

 • Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v roku 2011 v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013
 • Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v roku 2010 v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013
 • Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v roku 2009 v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013
 • Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013
 • Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu oprávnených žiadateľov v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013 (Výzva č. ADAM3-2013/D)
 • Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2013 v rámci programu ADAM 3
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku