Navigácia

Prihláška na štúdium, výpis z daňového priznania a iné formuláre


 Prihláška na vysokoškolské štúdium
 

Tento vzor tlačiva je určený pre maturantov a absolventov stredných škôl s ukončeným úplným stredným vzdelaním alebo s ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním, ktorí chcú študovať na vysokej škole:

Tento vzor tlačiva je určený pre absolventov bakalárskeho štúdia, t. j. vysokoškolského štúdia prvého stupňa, ktorí chcú pokračovať v magisterskom alebo inžinierskom štúdiu, t. j. vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa:
 

Tento vzor tlačiva je určený absolventom magisterského alebo inžinierskeho, alebo doktorského štúdia, t. j. vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ktorí chcú pokračovať v doktorandskom štúdiu, t. j. vo vysokoškolskom štúdiu tretieho stupňa

Ako samostatný vzor sa uvádza príloha k jednotlivým vzorom prihlášky - protokol prijímacieho konania. Ide o odporúčané tlačivo z doterajších prihlášok, ktoré používajú vysoké školy a fakulty.
Zápis o štátnych skúškach

Tento vzor tlačiva je možné využiť na zápisy súvisiacimi so štátnymi skúškami v rámci vysokoškolského štúdia.

Zápis o štátnych skúškach - formulár

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia

Tento vzor tlačiva je odporúčaným vzorom žiadosti o priznanie sociálneho štipendia alebo o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia v prípade študentov vysokých škôl študujúcich na verejnej, štátnej alebo súkromnej vysokej škole v Slovenskej republike.

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia

Potvrdenie/Výpis z daňového priznania na účely priznania sociálneho štipendia

Tento vzor tlačiva je možné využiť v rámci žiadosti o priznanie sociálneho štipendia na zdokladovanie príjmov spoločne posudzovaných osôb a žiadateľa za rok 2022, podľa podaného daňového priznania.
Potvrdenie-Výpis z daňového priznania na účely priznania sociálneho štipendia za rok 2022

Verzie za predchádzajúce roky:

Potvrdenie-Výpis z daňového priznania na účely priznania sociálneho štipendia za rok 2021
Potvrdenie-Výpis z daňového priznania na účely priznania sociálneho štipendia za rok 2020
Potvrdenie-Výpis z daňového priznania na účely priznania sociálneho štipendia za rok 2019
Potvrdenie-Výpis z daňového priznania na účely priznania sociálneho štipendia za rok 2018
Potvrdenie/Výpis z daňového priznania na účely priznania sociálneho štipendia za rok 2017
Potvrdenie/Výpis z daňového priznania na účely priznania sociálneho štipendia za rok 2016
Potvrdenie/Výpis z daňového priznania na účely priznania sociálneho štipendia za rok 2015
Potvrdenie/Výpis z daňového priznania na účely priznania sociálneho štipendia za rok 2014
Potvrdenie/Výpis z daňového priznania na účely priznania sociálneho štipendia za rok 2013
Potvrdenie/Výpis z daňového priznania na účely priznania sociálneho štipendia za rok 2012


Oznámenie zmeny poverenej osoby pre centrálny register študentov a/alebo register študijných programov

Skočiť na začiatok stránky