Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Priame zadanie – národný projekt č. OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a vývoj zverejňuje priame zadanie pre národný projekt „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku“.

Kód priameho zadania:  OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1
Oprávnený žiadateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR

Dátum priameho zadania: 30. júna 2008
Dátum uzávierky priameho zadania:  29. septembra 2008

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku