Navigácia

Pilotovanie zmien v príprave učiteľov slovenského jazyka

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti s názvom „Pilotovanie zmien v príprave budúcich učiteľov slovenského jazyka v národnostných školách“. Od 27. 5. 2024 môžu žiadať o financovanie svojich projektov verejné vysoké školy pripravujúce učiteľov. Výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 468 180 EUR.

Cieľom výzvy je na základe analýzy sociolingvistických, sociálno-psychologických, pedagogicko-didaktických faktorov pilotovať nové alebo inovovať aktuálne vysokoškolské predmety zamerané na metódy a stratégie vyučovania slovenského jazyka ako druhého jazyka so zámerom zvýšiť kvalitu prípravy budúcich učiteľov, ktorí budú v národnostných školách viesť deti k osvojovaniu si základov slovenského jazyka a/alebo ktorí budú vyučovať predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra. Výzva prispieva k naplneniu cieľov Reformy 2 Komponentu 6 Plánu obnovy a odolnosti.

Projekty sú oprávnené, ak obsahujú všetky povinné aktivity určené vo výzve:

-             Realizácia analýzy (sociolingvistické, sociálno-psychologické, psychologicko-lingvistické, pedagogicko-didaktické aspekty problematiky) pre správne nastavenie stratégie prípravy učiteľov, ktorí budú v národnostných školách viesť deti k osvojovaniu si základov slovenského jazyka a/alebo vyučovať slovenský jazyk ako druhý jazyk;

-             Tvorba metodických materiálov, ktoré budú využívané v rámci inovovaného/nového vysokoškolského predmetu pre prípravu budúcich učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania a učiteľov slovenského jazyka a literatúry, ktorí budú pôsobiť v národnostných školách;

-             Tvorba podkladu pre otvorenie nového predmetu (C – voliteľný predmet) a/alebo pre inováciu aktuálneho predmetu (B – povinne voliteľný predmet);

-             Pilotovanie nového/inovovaného predmetu zameraného na metódy a stratégie vyučovania slovenského jazyka ako druhého jazyka so zámerom zlepšiť prípravu budúcich učiteľov, ktorí budú v národnostných školách viesť deti k osvojovaniu si základov slovenského jazyka a/alebo vyučovať slovenský jazyk ako druhý jazyk;

-             Diseminácia projektu na odborných a vedeckých podujatiach.

Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „ŽoPPM“) môžu byť predkladané priebežne odo dňa vyhlásenia výzvy do 28. 6. 2024. Žiadateľ vypracuje ŽoPPM výlučne prostredníctvom Informačného systému Plánu obnovy (ďalej len „ISPO“) dostupnom na webovom sídle: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy . Nevyhnutnou podmienkou je registrácia žiadateľa v uvedenom systéme. Postup registrácie žiadateľa je popísaný na webovom sídle ISPO v časti „Registrácia“. Po zaregistrovaní sa žiadateľ môže do systému prihlásiť, vyhľadať príslušnú výzvu a následne ho systém prevedie jednotlivými krokmi vypĺňania ŽoPPM. Pre korektné zaevidovanie ŽoPPM v ISPO je potrebné vyplniť všetky požadované údaje a priložiť všetky povinné prílohy preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu, ako sú definované v plnom znení výzvy. Po úspešnom zaevidovaní ŽoPPM v ISPO bude žiadateľovi vygenerovaný sumár žiadosti vo formáte PDF, ktorý žiadateľ podpíše a doručí vykonávateľovi listinne najneskôr do 5 pracovných dní od uzavretia výzvy, a to prepravnou spoločnosťou (pošta, kuriér) na adresu a vo forme uvedenej vo výzve.

Kliknutím sem sa dostanete na webovú stránku výzvy na sídle Informačného a monitorovacieho systému Plánu obnovy a odolnosti SR.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky