Ochrana osobných údajov v rezorte školstva

      V nadväznosti na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR)  a následne nového zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. (ďalej len „ZOOÚ“), ktorý nahrádza pôvodný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, stojí pred každou organizáciou úloha zosúladenia súčasného stavu ochrany osobných údajov vo svojich informačných systémoch s požiadavkami, ktoré im v tejto oblasti predpisujú vyššie spomínané záväzné právne normy. Účinnosť oboch týchto právnych noriem nadobúda dňom 25. mája 2018.
      Pre zabezpečenie spomínaných úloh vypracovalo MŠVVaŠ SR pre priamo riadené organiácie MŠVVaŠ SR, vysoké školy a školy a školské zariadenia v regionálnom školstve nasledovné odporúčacie usmernenie.

Metodické usmernenie k zabezpečeniu ochrany osobných údajov vo svojich informačných systémoch v zmysle nariadenia EPaR EÚ 2016/679 (GDPR) a nového zákona o ochrane osobných údajov

     
     Dňa 1. marca 2018 bol na všetky školy a školské zariadenia regionálneho školstva distribuovaný list ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD., zameraný na

Usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadom poskytovania osobných údajov detí, žiakov a poslucháčov tretím stranám
 
      Súčasťou tohto listu sú odporúčacie vzorové súhlasy dotknutých osôb na zverejňovanie osobných údajov detí, žiakov a poslucháčov, vzorové zmluvy so sprostredkovateľom, ktorí v mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje detí, žiakov a poslucháčov ako aj vzorový text na zapracovanie do pracovných zmlúv zamestnancov, keď prídu pri plnení svojich pracovných povinností do styku s osobnými údajmi.

     Najčastejšie otázky a odpovede k spracúvaniu a zverejňovaniu osobných údajov detí, žiakov a poslucháčov a ich zákonných zástupcov:

Otázky a odpovede (aktualizované 29. 03. 2018)
Prezentácia k ochrane osobných údajov po 25.5.2018

Zodpovednou osobou na MŠVVaŠ SR je od 15.06.2020 poverená Mgr. Ivana Pukajová.

Kontakt:
Mgr. Ivana Pukajová

E-mail: zodpovednaosoba@minedu.sk

Právne predpisy a usmernenia:

- Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Nariadenie EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - GDPR
- zodpovedná osoba (usmernenie pracovnej skupiny 29)
- posúdenie vplyvu na ochranu údajov (usmernenie pracovnej skupiny 29)
 
 
Skočiť na začiatok stránky