Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Metodické pokyny, usmernenia a príručky

 

Prehľad vydaných metodických pokynov, príručiek a usmernení riadiaceho orgánu pre operačný program Vzdelávanie (MŠVVaŠ SR) i sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom (Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ a Ministerstvo zdravotníctva SR) pre realizáciu projektov v rámci OP Vzdelávanie.

  • Príručky pre žiadateľov
  • Príručky pre prijímateľa NFP OPV
  • Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
  • Súbory na stiahnutie

    Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
    Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku