» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Dokumenty, usmernenia a príručky » Metodické pokyny, usmernenia a príručky » Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie vydáva v zmysle čl. 8 ods. 7 Prílohy č. 1 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Usmernenie Poskytovateľa. Usmernenie Poskytovateľa aktualizuje Všeobecné zmluvné podmienky k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (t. j. prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku).

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ