Medzinárodná spolupráca - Rada Európy a Stredoeurópska iniciatíva

     Medzinárodná spolupráca v oblasti mládeže je v Rade Európy koordinovaná prostredníctvom účasti zástupcov MŠ SR na pravidelne organizovaných konferenciách európskych ministrov zodpovedných za oblasť mládeže, na zasadnutiach Riadiaceho výboru pre mládež (CDEJ) a Spoločného výboru pre mládež (CMJ) a na rokovaniach ad-hoc výborov. Spolupráca sa tiež prejavuje aktívnou účasťou zástupcov zo Slovenska na aktivitách a podujatiach organizovaných Radou Európy na podporu práce s mládežou (napríklad počas letných jazykových kurzov) a zapájaním sa do rôznych podporných programov a kampaní.
     V rámci Stredoeurópskej iniciatívy je spolupráca koordinovaná prostredníctvom pracovnej skupiny pre mládež a každoročným organizovaním fóra mládeže na aktuálne témy, za ktoré je zodpovedná predsednícka krajina.
V tejto časti preto nájdete nielen štúdie, charty, odporúčania či deklarácie k rôznym témam, ale aj výzvy pre záujemcov na účasť na týchto aktivitách a podujatiach.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku