Lodný kapitán I. , II. a III. triedy

Zákon regulujúci povolanie vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla

§ 30 ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Smernica Rady 91/672/EHS o vzájomnom uznávaní kapitánskych osvedčení pre prepravu tovaru a cestujúcich vodnou dopravou, vydávaných jednotlivými štátmi

Smernica Rady 96/50/ES o zosúladení podmienok pre získanie kapitánskych osvedčení vydávaných jednotlivými štátmi pre nákladnú a osobnú dopravu tovaru a osôb po vnútrozemských vodných cestách v spoločenstve
Kvalifikačná podmienka preukaz odbornej spôsobilosti
Orgán uznávajúci doklad o vzdelaní -
Orgán uznávajúci odbornú kvalifikáciu Dopravný úrad
Preskúmanie kvalifikácie pred prvým poskytnutím služby (čl. 7 ods. 4) nie
Európsky profesijný preukaz nie

Usadenie sa (postup)

Žiadateľ podá žiadosť, ktorá obsahuje predpísané informácie (napríklad vyplnením formulára) spolu s povinnými prílohami. Správny orgán do jedného mesiaca preverí, či je kompletná. Pokiaľ žiadosť nebude mať všetky predpísané náležitosti, príslušný orgán vyzve žiadatelia na doplnenie, určí lehotu na doplnenie a preruší konanie. Zároveň žiadateľa upovedomí, že v prípade nedoplnenia konanie zastaví. Na základe kompletnej žiadosti príslušný orgán vydá rozhodnutie v lehote uvedenej nižšie. Rozhodnutie má obsahovať všetky náležitosti, vrátane poučenia o opravných prostriedkoch. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť, keď sa voči nemu nemožno odvolať.
1. Uznanie dokladu o vzdelaní: nevyžaduje sa
2. Uznanie odbornej kvalifikácie: Dopravný úrad
  • popis: uznanie odbornej kvalifikácie príslušným orgánom
  • postup: žiadateľ orgánu predloží kompletnú písomnú alebo elektronickú žiadosť s predpísanými prílohami (§ 31 zákona č. 422/2015 Z. z.)
  • správny poplatok: v hodnote 50 eur (viac informácií)
  • webstránka: Dopravný úrad
  • elektronická služba: Ústredný portál verejnej správy (nájdite poskytovateľa v zozname)
  • vybavovacia lehota: 1 mesiac
  • možnosti odvolania: do 15 dní podľa Správneho poriadku na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal (viac informácií)

Dočasné poskytovanie služieb (len členské štáty)

Skočiť na začiatok stránky