Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

I. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Vzdelávanie

Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja a zástupcov Európskej komisie Aurelia Cecilia a Eleny Hindemithovej sa 14. novembra 2007 uskutočnilo I. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Vzdelávanie (ďalej len MV pre OPV).

MV pre OPV na svojom zasadnutí prerokoval a s pripomienkami schválil Štatút a Rokovací poriadok MV pre OPV, Hodnotiace kritériá pre OPV, Výberové kritériá pre OPV a s pripomienkami vzal na vedomie Programový manuál k OPV.

Predsedom monitorovacieho výboru je podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj a tajomníčkou generálna riaditeľka sekcie európskych záležitostí MŠ SR Miriam Kováčiková. Za podpredsedu bol zvolený Ján Tuček, zástupca Slovenskej rektorskej konferencie.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku