Navigácia
Skočiť na obsah

Grantová schéma na podporu ranej starostlivosti a intervencie

Výzva na podporu ranej starostlivosti a intervencie – vyhodnotenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) vyhlasuje „Grantovú schému na podporu poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku 0-6 rokov, najmä z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a z prostredia generačnej chudoby“ (ďalej len „grantová schéma“) na základe plnenia Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponentu 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch. Hlavným cieľom komponentu je znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, znížiť socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní. Medzi ďalšie ciele patrí zvýšenie podielu detí v predškolskom veku, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní, zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky so špeciálnym zameraním na zdravotne a sociálne znevýhodnené deti, prispôsobenie vzdelávania individuálnym potrebám každého dieťaťa a zníženie miery preraďovania znevýhodnených detí z hlavného vzdelávacieho prúdu do špeciálneho školstva. Komponent je taktiež v súlade so Stratégiou rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 (prioritná oblasť „Vzdelávanie“). Globálnym cieľom tejto stratégie je zabezpečiť rovný prístup Rómov ku kvalitnému vzdelávaniu v hlavnom vzdelávacom prúde od narodenia po uplatnenie na trhu práce, s dôrazom na uplatňovanie desegregačných a inkluzívnych opatrení v edukačnom procese vo všetkých stupňoch vzdelávania.

Cieľom grantovej schémy je podpora služieb a aktivít ranej starostlivosti v marginalizovaných rómskych komunitách (ďalej len „MRK“) a v prostredí viacgeneračnej chudoby zapojením asistentov ranej starostlivosti, ktorí by prácou s rodinami v domácom prostredí pomáhali prekonávať existujúce bariéry, rozvíjali kognitívne a motorické zručnosti detí, pripravovali ich na vstup do formálneho predprimárneho vzdelávania a robili osvetu o jeho prínosoch medzi rodičmi. Dôraz bude kladený na zapojenie osôb priamo z komunity ovládajúcich jej jazyk a miestne podmienky, ktoré absolvujú kvalitné školenie a mentoring. Podpora služieb ranej starostlivosti zároveň posilní rovnosť žien a mužov v MRK, a to rozvojom čitateľskej gramotnosti a rodičovských zručností matiek, ktorým sa tým zvýši sebavedomie a odhodlanie uplatniť sa na trhu práce po rodičovskej dovolenke. Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na grantovú schému je 6 263 520 EUR na roky 2023-2026.

V rámci grantovej schémy ministerstvo vyhlasuje výzvu pre mimovládne a iné organizácie s názvom „Podpora poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku 0 až 6 rokov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a z prostredia generačnej chudoby“ (ďalej len „výzva“) v Informačnom a monitorovacom systéme Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „ISPO“): https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy . Výzva je otvorená od 17. júla do 25. augusta 2023. Cieľom výzvy je napomôcť zaškoľovaniu detí z týchto komunít do materských škôl a tým prispieť k plneniu Reformy 1 Komponentu 6 Plánu obnovy a odolnosti SR. Oprávnenými aktivitami v rámci výzvy sú programy vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z MRK a prostredia viacgeneračnej chudoby vo veku 0 – 6 rokov, avšak primárne vo veku 0 – 3 rokov a s tým súvisiacim rozvojom rodičovských zručností a spôsobilostí.

Žiadosti k výzve sa predkladajú prostredníctvom elektronického formulára na stránke výzvy v ISPO kliknutím na tlačidlo „Vytvoriť žiadosť k výzve“. Registrácia do systému ISPO je povinná, až následne je možné podať žiadosť. Na webovej stránke https://ispo.planobnovy.sk/app/podpora nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky a kontakt na Centrum podpory Informačného systému plánu obnovy ISPO, ktoré zabezpečuje komplexnú systémovú a technickú podporu pre užívateľov. Pomocné informácie k podaniu žiadosti o prostriedky mechanizmu k tejto výzve sú uvedené v Manuáli výzvy, ktorý je priložený na tejto web-stránke a na webovej stránke výzvy v systéme ISPO spolu s ostatnými podpornými dokumentmi k podaniu žiadosti. V prípade doplňujúcich otázok môžu žiadatelia o prostriedky mechanizmu získať informácie od vykonávateľa elektronicky cez e-mailovú adresu ranastarostlivost@minedu.sk. Počas obdobia predkladania žiadostí MŠVVaŠ SR spracuje najčastejšie kladené otázky, ktoré zverejní v dokumente „Často kladené otázky/FAQ“. Dokument bude nahraný a aktualizovaný postupne na tejto webovej stránke.

Kliknutím sem sa priamo dostanete na webovú stránku výzvy v Informačnom a monitorovacom systéme Plánu obnovy a odolnosti.

Aktualizované informácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako vykonávateľ Komponentu 6  – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnilo dňa 22. 08. 2023 zmenu výzvy 06R01-20-V01 „Podpora poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku 0 až 6 rokov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a generačnej chudoby“. Zmena výzvy je zverejnená na nasledujúcej stránke: „Zmena č. 1 výzvy „Podpora poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku 0 až 6 rokov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a generačnej chudoby."

MŠVVaŠ SR bolo informované o skutočnosti, že dňa 25. augusta 2023 nastal výpadok ISPO a problémy s funkcionalitou, preto niektorí žiadatelia nemohli do termínu 25. augusta 2023 23:59 hod. zaevidovať svoju žiadosť k výzve v systéme. Títo žiadatelia žiadali podporu od Centra podpory Informačného systému plánu obnovy ISPO (ďalej len „centrum podpory“) po pracovnom čase, keď im už nebola poskytnutá technická podpora. Kvôli týmto skutočnostiam ministerstvo dočasne opätovne otvorilo prihlasovanie sa do výzvy v dňoch 30. a 31. augusta 2023, aby si žiadatelia, ktorí informovali centrum podpory o technických problémoch spôsobených systémom ISPO, mohli predložiť svoju žiadosť k tejto výzve. Vykonávateľ žiadosti od iných žiadateľov neprijme.

11

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky