Grantová schéma na podporu ranej starostlivosti a intervencie

Grantová schéma Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku 0-6 rokov, najmä z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a z prostredia generačnej chudoby

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) vyhlasuje grantovú schému na podporu poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku 0-6 rokov, najmä z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) a z prostredia generačnej chudoby. V rámci tejto schémy bude ministerstvo vyhlasovať výzvy pre mimovládne a iné organizácie.

Cieľom grantovej schémy je podpora služieb ranej starostlivosti (vrátane ich financovania) v MRK a v prostredí generačnej chudoby, ktoré by prácou s rodinami v domácom prostredí pomáhali prekonávať existujúce bariéry, rozvíjali kognitívne a motorické zručnosti detí, pripravovali ich na vstup do formálneho predprimárneho vzdelávania a robili osvetu o jeho prínosoch medzi rodičmi. Dôraz bude kladený na zapojenie žien priamo z komunity ovládajúcich jej jazyk a miestne podmienky, ktoré absolvujú kvalitné školenie a mentoring.  Súčasťou nástrojov na podporu zvýšenia účasti detí z rodín v hmotnej núdzi na predprimárnom vzdelávaní bude aj motivovanie rodín pomocou podmienených finančných transferov. Podpora služieb ranej starostlivosti zároveň posilní rovnosť žien a mužov v MRK, a to rozvojom čitateľskej gramotnosti a rodičovských zručností matiek, ktorým sa tým zvýši sebavedomie a odhodlanie uplatniť sa na trhu práce po rodičovskej dovolenke.

Ministerstvo vyhlasuje grantovú schému na základe plnenie Plánu obnovy a odolnosti SR, a to Komponentu 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania, ktorého hlavným cieľom je znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, znížiť socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní. Medzi ďalšie ciele patrí zvýšenie podielu detí v predškolskom veku, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní, zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky so špeciálnym zameraním na zdravotne a sociálne znevýhodnené deti, prispôsobenie vzdelávania individuálnym potrebám každého dieťaťa a zníženie miery preraďovania znevýhodnených detí z hlavného vzdelávacieho prúdu do špeciálneho školstva. Komponent je taktiež v súlade so Stratégiou rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 (prioritná oblasť vzdelávanie). Globálnym cieľom tejto stratégie je zabezpečiť rovný prístup Rómov ku kvalitnému vzdelávaniu v hlavnom vzdelávacom prúde od narodenia po uplatnenie na trhu práce, s dôrazom na uplatňovanie desegregačných a inkluzívnych opatrení v edukačnom procese vo všetkých stupňoch vzdelávania.

Celková výška finančných prostriedkov na grantovú schému je v rokoch 2022 – 2026 je alokovaná  v sume  6 131 132 €.

Prvú výzvu v grantovej schéme vyhlási a zverejní na stránke ministerstvo na jar v roku 2022.

11

 

Skočiť na začiatok stránky