Dohodovacie konanie - osobné a prevádzkové náklady

Dohodovacie konanie december 2021 (V18)

Do dohodovacieho konania na dofinancovanie osobných a prevádzkových nákladov vstúpilo 120 zriaďovateľov, z toho 2 vyššie územné celky, 88 obcí, 4 cirkevní a 26 súkromných zriaďovateľov.

Celkové požiadavky zriaďovateľov, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania predstavovali 3 670 655 €. Okresné úrady v sídle kraja odporučili dofinancovanie v sume 2 989 829 €. Celková suma poskytnutých finančných prostriedkov predstavuje 614 868 €.

Požiadavky na dofinancovanie prevádzkových nákladov boli posudzované v závislosti od disponibilných zdrojov na dohodovacie konanie.

Prehľad finančných prostriedkov poskytnutých jednotlivým zriaďovateľom je uvedený v prílohe.

Dohodovacie konanie december 2021 (V15, V16)

Do DK vstúpilo 451 zriaďovateľov, z toho 6 okresných úradov v sídle kraja, 8 vyšších územných celkov, 378 obcí, 20 cirkevných a 39 súkromných zriaďovateľov.

Celkové požiadavky zriaďovateľov, ktorí vstúpili do DK  predstavovali 20 831 015 €. Okresné úrady v sídle kraja odporučili dofinancovanie v celkovom objeme 20 270 202 €, z toho 13 092 575 € na osobné náklady. Celková suma poskytnutá ministerstvom na dofinancovanie osobných a prevádzkových nákladov predstavuje  7 576 337 €.

Kritériá prideľovania finančných prostriedkov prostredníctvom DK:

Pre každého zriaďovateľa bola vypočítaná očakávaná potreba osobných nákladov do konca roka z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 podľa skutočnosti za 1.-3. štvrťrok 2021. Vzniknutá potreba dofinancovania bola porovnaná s normatívnym príspevkom na osobné náklady u každého zriaďovateľa. Zriaďovateľom, ktorí vstúpili do DK a vyšla im potreba väčšia ako zdroje, bolo navrhnuté dofinancovanie na sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi potrebou a zdrojmi, ktorá sa upravovala tak aby:

 • boli zohľadnené disponibilné zdroje na DK,
 • nepresahovala požiadavku zriaďovateľa a odporúčanie okresného úradu,
 • bol zohľadnený počet žiakov na pedagóga u zriaďovateľa (pri nízkom počte žiakov na pedagóga bola suma krátená),
 • bol zohľadnený počet nepedagogických zamestnancov na pedagóga u zriaďovateľa (pri vysokom počte nepedagogických zamestnancov na pedagóga bola suma krátená),
 •  percento čerpania osobných nákladov bolo primerané sledovanému obdobiu,
 •  neboli poskytnuté finančné prostriedky zriaďovateľom, ktorí majú v školách menej ako 11 žiakov (okrem dofinancovania zrušených škôl),
 • boli zohľadnené výchovno-vzdelávacie potreby žiakov pre marginálne skupiny a národnostné menšiny,
 •  boli zohľadnené požiadavky zriaďovateľov pri rušení škôl.

Dofinancovaní boli aj zriaďovatelia, ktorí si nedostatok finančných prostriedkov na osobné náklady sanovali z prevádzky; ďalej v oblasti prevádzky zriaďovatelia s veľkým počtom škôl, oprávnené požiadavky na kúpu nábytku, zariadenia škôl a materiálu.

Pri posudzovaní požiadaviek okresných úradov v sídle kraja bolo zohľadnené, že školským zariadeniam v ich zriaďovateľskej pôsobnosti neboli napočítané finančné prostriedky na prevádzku vo výške 30 € na žiaka vo verzii V12.

Prehľad finančných prostriedkov poskytnutých jednotlivým zriaďovateľom je uvedený v prílohe.

Dohodovacie konanie október a november 2021 (V7, V13)

Do dohodovacieho konania na dofinancovanie prevádzkových nákladov v októbri a novembri 2021 vstúpilo 10 zriaďovateľov, z toho:

 • 8 okresných úradov v sídle kraja,
 • 2 obce.

Celkové požiadavky zriaďovateľov, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania na dofinancovanie prevádzkových nákladov predstavovali 1 268 347 €. Okresné úrady v sídle kraja odporučili dofinancovanie v plnej výške. Celková suma poskytnutá ministerstvom na dofinancovanie prevádzkových nákladov predstavuje 912 669 €.

Požiadavky na dofinancovanie prevádzkových nákladov boli posudzované v závislosti od disponibilných zdrojov na dohodovacie konanie.

Prehľad finančných prostriedkov poskytnutých jednotlivým zriaďovateľom je uvedený v prílohe.

Dohodovacie konanie jún a júl 2021 (V4, V5, V6)

Do dohodovacieho konania na dofinancovanie osobných a prevádzkových nákladov v júni a júli 2021 vstúpilo 295 zriaďovateľov, z toho:

 • 7 okresných úradov v sídle kraja,
 • 2 vyššie územné celky,
 • 248 obcí,
 • 14 cirkevných zriaďovateľov,
 • 24 súkromných zriaďovateľov.

Celkové požiadavky zriaďovateľov, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania predstavovali 21 156 766 €. Okresné úrady v sídle kraja odporučili dofinancovanie v celkovom objeme 20 102 689 €, z toho 13 350 066 € na osobné náklady. Celková suma poskytnutá ministerstvom na dofinancovanie osobných a prevádzkových nákladov predstavuje 6 874 543 €.

Kritériá prideľovania finančných prostriedkov prostredníctvom dohodovacieho konania:

Pre každého zriaďovateľa bola vypočítaná očakávaná potreba osobných nákladov do konca roka z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 podľa skutočnosti za 1. štvrťrok 2021. Vzniknutá potreba dofinancovania bola porovnaná s normatívnym príspevkom na osobné náklady u každého zriaďovateľa. Zriaďovateľom, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania a vyšla im potreba väčšia ako zdroje, bolo navrhnuté dofinancovanie na sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi potrebou a zdrojmi, ktorá sa upravovala tak aby:

 • boli zohľadnené disponibilné zdroje na dohodovacie konanie,
 • nepresahovala požiadavku zriaďovateľa a odporúčanie okresného úradu,
 • bol zohľadnený počet žiakov na pedagóga u zriaďovateľa (pri nízkom počte žiakov na pedagóga bola suma krátená),
 • bol zohľadnený počet nepedagogických zamestnancov na pedagóga u zriaďovateľa (pri vysokom počte nepedagogických zamestnancov na pedagóga bola suma krátená),
 • percento čerpania osobných nákladov bolo primerané sledovanému obdobiu,
 • neboli poskytnuté finančné prostriedky zriaďovateľom, ktorí majú v školách menej ako 11 žiakov,
 • boli poskytnuté minimálne finančné prostriedky zriaďovateľom, ktorí majú v školách menej ako 31 žiakov ( do 2 500 €),
 • boli zohľadnené výchovno-vzdelávacie potreby žiakov pre marginálne skupiny a národnostné menšiny,
 • boli zohľadnené požiadavky zriaďovateľov pri rušení škôl.

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov jednotlivým zriaďovateľom je uvedený v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky