Dohodovacie konanie - jún 2019

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva.

Do databázy Rozpočet_2019_V5 pre výpočet finančných prostriedkov na rok 2019 boli premietnuté zmeny z dôvodu dofinancovania nedostatku normatívnych finančných prostriedkov prostredníctvom dohodovacieho konania podľa metodiky a kritérií Príloha č.1.

V rámci dohodovacieho konania boli dofinancované hlavne osobné náklady, náklady súvisiace so zrušením škôl, jazykové kurzy pre deti cudzincov a iné osobitosti. Prehľad pridelených finančných prostriedkov jednotlivým zriaďovateľom je uvedený v Prílohe č. 2.

V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja.
 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku