Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

V januári 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) pridelilo zriaďovateľom škôl na základe ich žiadostí finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ďalej len „AU“) v zmysle § 4a v nadväznosti na § 6 a § 6a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 597/2003 Z. z.“) a smernice č. 55/2021 o postupe pri predkladaní požiadaviek na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ďalej len „smernica č. 55/2021“).

Dňa 9. 5. 2023 bol prijatý zákon č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 182/2023 Z. z.“), a ktorým sa súčasne menia ustanovenia zákona č. 597/2003 Z. z.

Ministerstvo od septembra 2023 pridelí jednotlivým zriaďovateľom škôl prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy finančné prostriedky na osobné náklady AU podľa § 9p ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. v znení zákona č. 182/2023 Z. z., smernice č. 55/2021 v súlade s návrhmi regionálnych úradov školskej správy a v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu.

V období od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023 je mesačný normatív na osobné náklady 1 AU v sume 1 152 eur. Vzhľadom na 12% valorizáciu platových taríf pedagogických zamestnancov od septembra 2023 bude v období od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023 mesačný normatív na osobné náklady 1 AU v sume 1 290 eur.

 

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky